PZO - fizyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI
W GIMNAZJUM IM JANA PAWŁA II W DZIERZGONIU

1.      Celem oceniania jest:

         Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

         Informowanie ucznia i rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

         Motywowanie ucznia do dalszej pracy,

         Wdrażania do systematycznej pracy i samokontroli,

         Udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

         Korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela.

 

2.      Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki obejmują ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji.

 

3.      Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości:

    Znajomość pojęć oraz praw i zasad fizycznych.

    Opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy zjawisk fizycznych.

    Rozwiązywanie zadań problemowych (teoretycznych lub praktycznych) z wykorzystaniem znanych praw i zasad.

    Rozwiązywanie zadań rachunkowych, a w tym:

- dokonanie analizy zadania,

- tworzenie planu rozwiązania zadania,

- znajomość wzorów,

- znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek,

- przekształcanie wzorów,

- wykonywanie obliczeń na liczbach i jednostkach,

- analizę otrzymanego wyniku,

- sformułowanie odpowiedzi.

    Posługiwanie się językiem przedmiotu.

    Planowanie i przeprowadzanie doświadczenia. Analizowanie wyników, przedstawianie wyników w tabelce lub na wykresie, wyciąganie wniosków, wskazywanie źródła błędów.

    Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, schematu.

    Wykorzystywanie wiadomości i umiejętności „fizycznych” w praktyce.

    Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

 

4.      Przy ocenie wyżej wymienionych umiejętności i wiadomości stosowane będą następujące formy oceniania:

 

    Wypowiedzi ustne dotyczące wiadomości i umiejętności wynikających z aktualnie realizowanych treści programowych. Podstawą oceny jest rzeczowość, stosowanie języka przedmiotu, formułowanie dłuższych wypowiedzi. Przy odpowiedzi obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowej z całego działu. Uczeń jeden raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi, jednak nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych.

 

Sprawdziany pisemne sprawdzające wiadomości i umiejętności, przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. Będą zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej. W przypadku nieobecności ucznia w tym dniu w szkole obowiązek napisania sprawdzianu zostaje przesunięty na następną, najbliższą lekcję. W przypadku dłuższej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, uczeń może uzgodnić z nauczycielem inną formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem.

 

Kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane) lub z większej partii materiału (zapowiadane wcześniej).

Prezentacja wiedzy i umiejętności w czasie lekcji, obejmująca ustne odpowiedzi na pytania związane z zagadnieniami poruszanymi w czasie lekcji. Będzie oceniana za pomocą plusów (gdy uczeń zgromadzi pięć „+” otrzymuje ocenę bardzo dobrą).

 

Rozwiązywanie zadań rachunkowych. Podstawą oceny jest znajomość odpowiednich praw i wzorów, samodzielność pracy i poprawność rozwiązania.

 

Prace domowe polegające na sprawdzeniu umiejętności nabywanych w trakcie realizowania bieżącego działu programowego lub umiejętności kluczowych.

 

5.      Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

 

6.      Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Do dziennika, obok oceny uzyskanej poprzednio, wpisuje się ocenę „poprawioną”.

 

7.      Wystawienia oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym największą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne, kartkówki i rozwiązywanie zadań. Pozostałe oceny są wspomagające.

 

8.      Uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną na I semestr powinien ją poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem lecz nie później niż do końca marca.

 

9.      Uczeń, który uzyskał na koniec roku ocenę niedostateczną przystępuje do egzaminu poprawkowego.

·         Przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciel przedmiotu przekazuje uczniowi zakres materiału, który będzie obowiązywał na egzaminie.

·         Termin egzaminu wyznaczany jest przez dyrekcję szkoły.

·         Na egzamin składają się:

§  część pisemna,

§  część ustna (zestaw 3 pytań, które uczeń losuje w obecności komisji egzaminacyjnej).

·           Czas trwania egzaminu:

§   część pisemna - 45 minut,

§   część ustna - w zależności od potrzeb ucznia (przed przystąpieniem do odpowiedzi uczeń ma ok. 10 minut czasu na przygotowanie swojej wypowiedzi).

 

10.  Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z PZO. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane uczniom. Oceny są jawne, oparte o poznane kryteria.

 

11.  Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.

 

12.  Sprawdziany pisemne ocenianie są według następującej punktacji:

·         100 - 97% - celujący

·         96 - 90% - bardzo dobry

·         89 - 76% - dobry

·         75 - 51% - dostateczny

·         50 - 36% - dopuszczający

·         35 - 0% - niedostateczny

 

13.  Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas takich spotkań, są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany.

 

14.  Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

 

a)      Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

       posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

       samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),

       formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,

       wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,

       swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,

       osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

       sprostał wymaganiom na niższe oceny.

b)      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

       w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,

       zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,

       stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,

       wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,

       interpretuje wykresy,

       uogólnia i wyciąga wnioski,

       rozwiązuje nietypowe zadania,

       operuje kilkoma wzorami,

       interpretuje wyniki np. na wykresie,

       potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,

       poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,

       udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,

       sprostał wymaganiom na niższe oceny.

c)      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

       opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),

       rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,

       rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,

       sporządza wykresy,

       podejmuje próby wyprowadzania wzorów,

       rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,

       przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,

       rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),

       potrafi sporządzić wykres,

       sprostał wymaganiom na niższe oceny.

d)     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

       opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),

       stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,

       zna prawa i wielkości fizyczne,

       podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,

       opisuje proste zjawiska fizyczne,

       ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,

       podaje podstawowe wzory,

       podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,

       stosuje prawidłowe jednostki,

       udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,

       podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,

       językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,

       sprostał wymaganiom na niższą ocenę.

e)      Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

       ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki
te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,

       zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,

       podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,

       rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,

       potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,

       językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,

       prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.

f)       Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

       nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,

       nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,

       nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

 

15.  Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami są zgodne z zaleceniami poradni.

 

 

 

Opracowała:

Grażyna Peć