PZO - chemia

Dzierzgoń, 02.09.2016


Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

• w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

 


Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 29 z 2001r., poz. 323 z późniejszymi zmianami) oraz podstawy programowej dla gimnazjum z chemii.

 

CELE OCENIANIA NA CHEMII

1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych.

2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych.

3. Kształtowanie postaw ucznia.

4. Kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia.

5. Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc w wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.

 

 


Opracowała

Agnieszka Piotrowska

 

Przedmiotowy system oceniania

Ocenianiu podlegać będą:

1. Wypowiedzi ustne (pod względem rzeczowości, stosowania języka chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi). Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych- z całego działu.

2. Sprawdziany pisemne całogodzinne w tym testy dydaktyczne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania ( zadania ) na ocenę celującą .

3. Kartkówki 10-20 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane .

4. Prace domowe .

5.  Aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków.

6. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

ocena celująca    100%- 97%


bardzo dobra     96%-90%


dobra.         89%-71%


dostateczna      70%-51%


dopuszczająca    50%-35%


niedostateczna    34%-0%


7. Prace dodatkowe: referaty, schematy, plansze, rysunki, wykresy   i inne  w skali ocen –celujący, bardzo dobry, dobry, itd.

8. Sukcesy w konkursach na szczeblu wyższym niż szkolny.

      
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj aktywności ucznia, zakres materiału i forma sprawdzianu. 

2. Wystawienie oceny semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę  mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności- są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.

 

 

SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy pisemnej -  jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy.

2.   Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem (w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się systematycznie – 1 godz. w tygodniu) w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu .


OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela,
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ),
- proponuje rozwiązania nietypowe,
- umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk,
- potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej, szczebla wyższego niż szkolny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,
- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
- wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł
      wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień,
- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości,
- potrafi planować eksperymenty chemiczne,
- potrafi  pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych,
- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,
- bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych z chemią.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela,
- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji ( układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice i inne ),
- jest aktywny w czasie lekcji.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
- potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice,
- potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych.

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:

- ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia.
- rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
- z pomocą nauczyciela potrafi pisać proste wzory chemiczne i równania chemii.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne dla dalszego kształcenia się,
- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
- nie zna symboliki chemicznej,
- nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela.


Podczas oceniania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych uwzględniane będą ich indywidualne możliwości.

Opracowała

Agnieszka Piotrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzierzgoń, 02.09.2013

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie:

Rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 29 z 2001r., poz. 323 z późniejszymi zmianami) oraz podstawy programowej dla gimnazjum z chemii.

CELE OCENIANIA NA CHEMII

 1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych.
 2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych.
 3. Kształtowanie postaw ucznia.
 4. Kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia.
 5. Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc w wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.

Opracowała

Agnieszka Piotrowska

Przedmiotowy system oceniania

Ocenianiu podlegać będą:

 1. Wypowiedzi ustne (pod względem rzeczowości, stosowania języka chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi). Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych- z całego działu.
 2. Sprawdziany pisemne całogodzinne w tym testy dydaktyczne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania ( zadania ) na ocenę celującą.
 3. Kartkówki 10-20 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane.
 4. Prace domowe.
 5. Aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków.
 6. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów.

ocena celująca               100% - 94% plus zadanie dodatkowe

bardzo dobra                100% - 93%

dobra                            92% - 74%

dostateczna                   73% - 51%

dopuszczająca               50% - 30%

niedostateczna              29% - 0%

 1. Prace dodatkowe: referaty, schematy, plansze, rysunki, wykresy i inne w skali ocen – celujący, bardzo dobry, dobry, itd.
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
 1. Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj aktywności ucznia, zakres materiału i forma sprawdzianu. 
 2. Wystawienie oceny semestralnej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę  mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności- są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.
SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH
 1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy pisemnej – jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy.
 2. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem (w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się systematycznie – 1 godz. w tygodniu) w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu.

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych ( problemowych ),
 • proponuje rozwiązania nietypowe,
 • umie formułować problemy i dokonywać analizy syntezy nowych zjawisk,
 • potrafi precyzyjnie rozumować posługujące się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z zakresu chemii
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej, szczebla wyższego niż szkolny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
 • wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł

      wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień,

 • sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości,
 • potrafi planować eksperymenty chemiczne,
 • potrafi  pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych,
 • wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,
 • bierze udział w konkursie chemicznym lub wymagającym wiedzy i umiejętności związanych z chemią.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela,
 • potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji ( układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice i inne ),
 • jest aktywny w czasie lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice,
 • potrafi przy pomocy nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych.

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia.
 • rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • z pomocą nauczyciela potrafi pisać proste wzory chemiczne i równania chemii.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne dla dalszego kształcenia się,
 • nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,
 • nie zna symboliki chemicznej,
 • nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela.