Program wychowawczy

PROGRAM
WYCHOWAWCZY
Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Dzierzgoniu

Rok szkolny
2015/2016

 

Szkolny program wychowawczy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu został opracowany na podstawie :

- Ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty,

- podstawy programowej kształcenie ogólnego (Dz.U 14/99 poz. 129),

- Statutu,

- Koncepcji Pracy Szkoły

- wniosków rady pedagogicznej szkoły o możliwościach jego realizacji.

Misja Szkoły

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Pragniemy, aby nasza szkoła kształciła i wychowywała młodzież w oparciu o system wartości, jakie głosił nasz Patron, papież Jan Paweł II. Dążymy do tego, aby nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna dla uczniów i ich rodziców.

Wizja Szkoły

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu dążymy do wychowania ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Szkoła powinna współdziałać ze środowiskiem lokalnym, być bezpieczna, przyjazna, wspierająca, nowoczesna, otwarta oraz dobrze wyposażona.

Absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu:

- dba o swój rozwój intelektualno-emocjonalny,

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

- posiada umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy,

- umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć,

- rozwija zainteresowania, talenty, pasje,

- jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

- zna i szanuje tradycje narodowe, regionalne,

- wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,

- umie zachować własną indywidualność,

- jest wrażliwy na potrzeby i krzywdy innych,

- jest kulturalny,

- docenia wagę więzi międzyludzkich,

- z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadowalający jego i innych sposób,

- umie współpracować w grupie,

I. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku, kultywowanie jej tradycji

 

 

Zadania

 

 

Forma

realizacji

 

Termin

 

Osoby odpowiedzialne

 

Ewaluacja

1. Poznawanie historii  szkoły i jej osiągnięć

Godziny wychowawcze

Cały rok

Wychowawcy

nauczyciele

Rozmowa

obserwacja

2. Popularyzowanie sylwetki Patrona w środowisku szkolnym

 • Realizowanie tematyki o osobie i twórczości Patrona szkoły
 • Organizowanie konkursów wiedzy o Patronie
 • Organizowanie uroczystości szkolnych ku czci Patrona

Godziny wychowawcze,

Zajęcia pozalekcyjne, akademie i uroczystości szkolne, wystawy, konkursy, kolejna edycja „Biegu Papieskiego” i „Dnia Patrona”

Cały rok

 

 

 

 

Według kalendarza

Imprez szkolnych

 

 

Wychowawcy

nauczyciele

rozmowa

obserwacja

3.Prowadzenie strony internetowej szkoły i gazetki szkolnej

Gazetka szkolna,

Strona internetowa

Cały rok

Nauczyciele informatyki, nauczyciele języka polskiego i redakcja gazetki „Zgrzyt” i redakcja gazetki „Brudnopis”

analiza dokumentacji

4. Prowadzenie Informatora dla rodziców.

Informator dla rodziców.

wrzesień

zespół nauczycieli do spraw koncepcji pracy szkoły

analiza, rozmowy z rodzicami

5. Dbanie o wystrój szkoły

Aktualizowanie gazetek ściennych, dbałość o wystrój klas

Cały rok

Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły, nauczyciele świetlicy i zajęć artystycznych

obserwacja

6. Organizowanie wystaw prac uczniów

wystawy

Cały rok

Nauczyciel plastyki

obserwacja, rozmowa

7. Organizowanie imprez o charakterze środowiskowym

Inne imprezy wynikające z harmonogramu

Cały rok

Zespół nauczycieli i wychowawców,

pedagog szkolny

obserwacja,

rozmowa

 

II. Kształtowanie więzi,  postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji.

 

 

Zadania

 

 

Forma

realizacji

 

Termin

 

Osoby odpowiedzialne

 

Ewaluacja

1. Zapoznanie uczniów z obrzędami i tradycjami rodzinnymi, narodowymi, lokalnymi i kulturowymi

Godziny wychowawcze, apele, akademie szkolne

Cały rok

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele historii i WOS

rozmowa, obserwacja

2. Uwrażliwianie na tradycje narodowe i historię

Lekcje historii, godziny wychowawcze, apele i akademie szkolne

Cały rok

Nauczyciele historii, wychowawcy

obserwacja, rozmowa

3. Wzbudzanie chęci do uczestniczenia w obchodach świąt państwowych

Akademie, godziny wychowawcze

Cały rok

Nauczyciele,

wychowawcy

obserwacja, rozmowa

4. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych

Godziny wychowawcze, lekcje historii i WOS

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele historii, WOS, rodzice

rozmowa, obserwacja

5. Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej

Godziny wychowawcze, lekcje historii i WOS

Cały rok

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele historii i WOS

obserwacja, rozmowa

6. Kształtowanie postaw patriotycznych

Godziny wychowawcze, uroczystości szkolne

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele

obserwacja, rozmowa

7. Organizowanie wycieczek krajoznawczych

wycieczki

Cały rok

Nauczyciele przedmiotowcy, wychowawcy

rozmowa, obserwacja

8. Poznawanie swoich praw obywatelskich

Lekcje historii, WOS

Cały rok

Nauczyciele przedmiotowcy, wychowawcy, rodzice

dyskusja, rozmowa, obserwacja

9. Poznawanie mechanizmów wyborów demokratycznych

Lekcje historii, WOS, wybory do Samorządu Szkolnego, Młodzieżowej Rady Miasta

Według potrzeb

Opiekun RSU, opiekun MRM, nauczyciele historii, WOS, wychowawcy

obserwacja, rozmowa

10.Wpajanie szacunku dla innych kultur i ich tradycji oraz zapobieganie nietolerancji i dyskryminacji

Godziny wychowawcze, lekcje historii, języka polskiego, geografii, religii

Cały rok

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, pedagog

rozmowa,

obserwacja

11.Kształtowanie tożsamości europejskiej

Pogłębianie wiedzy o historii, geografii, kulturze państw europejskich

Cały rok

Nauczyciele, wychowawcy

rozmowa

obserwacja

 

III. Rozwój ucznia i kształtowanie odpowiednich postaw

 

 

Zadania

 

 

Forma

realizacji

 

Termin

 

Osoby odpowiedzialne

 

 

Ewaluacja

1. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia oraz wyrażania własnych opinii

Zajęcia lekcyjne

Warsztaty psychologiczne

Godziny wychowawcze

 Zajęcia pozalekcyjne

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, PPP

obserwacja

2. Kształtowanie szacunku wobec innych ludzi

Godziny wychowawcze, dyskusje, rozmowy indywidualne

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, rodzina

obserwacja

3. Propagowanie zasad Savoir-vivre

Rozmowy, pogadanki, okolicznościowe spotkania klasowe

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele świetlicy

obserwacja, rozmowa

4. Rozwijanie umiejętności wartościowania, wyciągania wniosków, analizowania i uogólniania

Zajęcia lekcyjne, zajęcia warsztatowe, godziny wychowawcze, spotkania okolicznościowe, wycieczki

Cały rok

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy

obserwacja, rozmowa

5. Idol i autorytet. Zrozumienie i odróżnianie tych pojęć

Zajęcia świetlicowe, godziny z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele świetlicy, pedagog szkolny

rozmowa, obserwacja

6. Wzbogacanie wiedzy o sobie:

-uświadamianie własnych możliwości, dążeń, poczucia własnej wartości

-podnoszenie poziomu poczucia odpowiedzialności (za siebie, a także jako konsekwencji podejmowanych przez siebie działań czy zachowań)

Lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym

Cały rok

Wychowawcy, pedagog szkolny

rozmowa obserwacja

7. Rozwijanie umiejętności dokonywania racjonalnej samooceny

Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, lekcje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, zajęcia z pedagogiem szkolnym

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy, pedagog szkolny

rozmowa

8. Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia i działania

-zaspokajanie potrzeby samorealizacji

Zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe,

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie kół zainteresowań, pedagog szkolny i rodzina

obserwacja, rozmowa

9. Kształtowanie właściwej postawy ucznia w szkole i poza nią:

-umiejętność korzystania z listy praw i obowiązków

-respektowanie praw i potrzeb innych ludzi

- respektowanie norm społecznych

Zajęcia sportowe, godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne, wycieczki, apele

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły

ankieta, obserwacja, rozmowa

10. Systematyczne propagowanie kultury słowa wśród uczniów

Zajęcia lekcyjne, świetlicowe, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, indywidualne spotkania i rozmowy

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, rodzice

obserwacja, rozmowa

11.Dbanie o higienę osobistą i odpowiedni strój uczniowski

Wszystkie zajęcia i pobyt na terenie szkoły

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice

obserwacja rozmowa

12. Wyrabianie odpowiedzialności za mienie szkoły i cudzą własność

Wszystkie zajęcia i pobyt na terenie szkoły

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice uczniów

obserwacja, rozmowa

13. Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych

Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne, spotkania klasowe i indywidualne z pedagogiem szkolnym

Cały rok

Wychowawcy świetlicy, nauczyciele i wychowawcy klas, pedagog szkolny

rozmowa, obserwacja

14. Rozbudzanie wśród uczniów tolerancji

-przyczyny i przejawy nietolerancji

-tolerowanie odmienności, inności

-rozwijanie empatii

Wyzwalanie gotowości do niesienia pomocy

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne, godziny z pedagogiem (również praca indywidualna),

Według potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele (głównie WOS, języka polskiego) pedagog szkolny,

rozmowa, obserwacja

15. Zaspokajanie potrzeb akceptacji i zrozumienia

Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, indywidualna praca z pedagogiem szkolnym

Cały rok

Wychowawcy, opiekunowie zajęć pozalekcyjnych (trenerzy i in.), pedagog szkolny

obserwacja, rozmowa

16. Adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych:

 • Uświadomienie konieczności wkładu własnego w rozwój klasy
 • Kształtowanie pozytywnej atmosfery w klasie dzięki

- kształceniu postaw koleżeńskich

-kształceniu umiejętności komunikowania się

-zaspokajaniu potrzeb współdziałania

-rozbudzaniu otwartości na drugiego człowieka

Integracyjne zajęcia w klasach, godziny wychowawcze, wycieczki, zajęcia sportowe, zajęcia świetlicowe

Cały rok

Wychowawcy, pedagog szkolny psycholog PPP, nauczyciele świetlicy

obserwacja, rozmowa

17. Wyrabianie umiejętności pracy indywidualnej i w grupie

Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, sportowe

Cały rok

Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wychowania fizycznego, opiekunowie kół zainteresowań

obserwacja

18. Kształcenie umiejętności obrony własnych poglądów, uznawanych wartości,  przekonań.

Godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe, zajęcia klasowe i indywidualne z pedagogiem szkolnym

Cały rok

Wychowawcy, wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny

rozmowa

19. Uświadamianie roli rodziny

 • Moje miejsce w rodzinie,
 • Wpływ rodziny na moje życie,
 • Pielęgnowanie pozytywnych relacji w rodzinie

Godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe, zajęcia z pedagogiem

Cały rok

Wychowawcy, wychowawcy świetlicy, pedagog, rodzice

obserwacja

20. Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji:

 • Media elektroniczne,
 • Internet
 • reklama

WOS, zajęcia biblioteczne, informatyka

Cały rok

Nauczyciele biblioteki, informatyki, WOS

rozmowa

21. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów:

- zapoznanie uczniów z zasadami BHP obowiązującymi w szkole,

- organizowanie prób ewakuacji,

 

Zajęcia z Edukacji dla Bezpieczeństwa, godziny wychowawcze,

Cały rok

Nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa, wychowawcy, koordynator ds. bezpieczeństwa

rozmowa, obserwacja

 

IV. Dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne

 

 

Zadania

 

 

Forma realizacji

 

Termin

 

Osoby odpowiedzialne

 

Ewaluacja

1. Uświadomienie wartości życia ludzkiego

Godziny wychowawcze, zajęcia z biologii, religii, zajęcia świetlicowe,

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele religii, biologii, WOS, wychowawcy świetlicy

rozmowa, obserwacja

2.Poznawanie zasad zdrowego trybu życia

Pogadanki pielęgniarki szkolnej, lekcje biologii, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia świetlicowe

Cały rok

Pielęgniarka szkolna, wychowawcy, nauczyciel biologii, wychowawcy świetlicy

obserwacja, rozmowa

3. Zapoznawanie z zasadami racjonalnego żywienia i uświadamianie korzyści stąd płynących

Program profilaktyczny, godziny wychowawcze, lekcje chemii, biologii, zajęcia świetlicowe, lekcje W-F

Cały rok

Nauczyciel biologii, chemii, w-f, wychowawcy, wychowawcy świetlicy, pedagog, pielęgniarka szkolna

obserwacja,

rozmowa

4.Stosowanie zasad higieny osobistej

Godziny wychowawcze, zajęcia z pielęgniarką szkolną, lekcje Edukacji dla Bezpieczeństwa, WOS, W-F, biologii

Cały rok

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, nauczyciele biologii, WOS, EB, W-F

 

obserwacja

5.Diagnozowanie zagrożeń w szkole

Rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym, ankieta wśród uczniów, konsultacje wśród wychowawców, obserwacja młodzieży, rozmowy z rodzicami

Cały rok

Pedagog/koordynator ds. bezpieczeństwa, nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły

obserwacja, rozmowa

6.Pozananie i uświadamianie zagrożeń (nikotynizm,  alkoholizm, narkomania, choroby XXI wieku, sekty)

Spotkania ze specjalistami, lekarzami, terapeutami uzależnień, psychologami, zajęcia świetlicowe, zajęcia z pedagogiem i wychowawcami, lekcje biologii

Cały rok

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele świetlicy, biologii i chemii, koordynator ds. bezpieczeństwa

rozmowa,

obserwacja

7. Propagowanie mody „Nie piję, nie palę, nie biorę”

Program profilaktyczny, konkursy profilaktyczne, spotkania ze specjalistami, zajęcia z pedagogiem, godziny wychowawcze

Cały rok

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele świetlicy, koordynator ds. bezpieczeństwa

rozmowa, obserwacja

8. Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym, zawodów sportowych, sprawnościowych, wycieczek itp. mających propagować alternatywne metody spędzania czasu wolnego

Zawody, konkursy, wycieczki, według harmonogramu imprez

Cały rok

Nauczyciele W-F, wychowawcy, nauczyciele zajęć artystycznych

rozmowa, obserwacja

9. Poznanie istoty agresji i zachowań przemocowych oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie z agresją i prawidłowego reagowania

Godziny wychowawcze, zajęcia warsztatowe w ramach programu profilaktycznego, zajęcia świetlicowe

Cały rok

Wychowawcy, specjaliści-realizatorzy programu, pedagodzy PPP, pedagog szkolny

obserwacja, rozmowy

10. Kształcenie umiejętności wyrażania emocji

Godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogami i psychologami PPP

Według potrzeb

Pedagodzy PPP, pedagog szkolny, wychowawcy

obserwacja, dyskusje, rozmowy

11.Kształtowanie asertywnej postawy

Godziny wychowawcze i zajęcia świetlicowe

Według potrzeb

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele świetlicy

dyskusje, rozmowy

12. Uwrażliwianie na przejawy tzw. cyberprzemocy

Godziny wychowawcze, zajęcia z informatyki

Cały rok

Wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele informatyki

obserwacja, rozmowy

13.  Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach

Budynek szkoły oraz teren szkoły jest objęty monitoringiem, o czym są powiadomieni uczniowie i rodzice

Cały rok

Dyrekcja szkoły

analiza zapisów kamer; udostępnianie zapisów w razie potrzeby Policji, wychowawcom, rodzicom; obserwacja zachowań uczniów na przerwach; obserwacja nauczycieli dyżurujących; rozmowy z uczniami.

14. Zwrócenie uwagi na przejawy autoagresji.

Godziny wychowawcze, zajęcia i rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

obserwacja, rozmowy

 

V. Wzbogacanie oferty edukacyjnej i podwyższanie jakości kształcenia

 

 

Zadania

 

 

Forma realizacji

 

Termin

 

Osoby odpowiedzialne

 

 

Ewaluacja

1. Objęcie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną:

- dostosowanie wymagań do zaleceń PPP,

- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów zgodnie z podstawą programową.

 

Badania w PPP pod kątem przejawianych trudności:

-organizowanie  zajęć wyrównawczych,

-prowadzenie rewalidacji, terapii pedagogicznej i logopedycznej

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- Indywidualne Programy Edukacyjne dla uczniów z orzeczeniami

Według potrzeb

Pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, koordynator i zespoły,

wychowawcy, nauczyciele

analiza dokumentacji, wyników nauczania, rozmowy, konsultacje, spotkania z rodzicami, analiza kart indywidualnych potrzeb, analiza indywidualnych programów edukacyjnych

2.Rozwijanie zainteresowań

-Tworzenie kół zainteresowań,

-organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

-treningów sportowych,  

-konkursów wewnątrzszkolnych, przedmiotowych.

-Redagowanie gazetki szkolnej „Zgrzyt” i „Brudnopis”

Cały rok

Dyrekcja szkoły, nauczyciele

 

analiza dokumentacji, obserwacja

3. Kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy

Gromadzenie przez uczniów materiałów i pomocy w pracowniach przedmiotowych i bibliotece szkolnej,

Wykorzystanie Internetu, księgozbioru itp.

Cały rok

Nauczyciele przedmiotów,

Wychowawcy,

Nauczyciel biblioteki

analiza dokumentacji, obserwacja

4. Realizacja projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu (projekt dotyczy uczniów klas II)

Godziny wychowawcze, apele, akademie, zajęcia i przedsięwzięcia pozalekcyjne

Cały rok

Koordynator ds. projektu edukacyjnego, wychowawcy klas oraz opiekunowie danej grupy

Obserwacja, rozmowy, analiza projektu

 

 1. Przygotowanie do wyboru kierunku dalszego kształcenia

 

 

 

Zadania

 

 

Formy realizacji

 

Termin

 

Osoby odpowiedzialne

 

 

Ewaluacja

1. Pomoc uczniom w określaniu swoich mocnych stron i predyspozycji

Godziny wychowawcze, praca z pedagogami PPP, zajęcia z nauczycielami WOS

Cały rok

Wychowawcy, pedagog PPP, pedagog szkolny, rodzice

Rozmowy, obserwacja

2. Przygotowanie uczniów klas III do dokonania trafnego wyboru dalszego kierunku i poziomu kształcenia

Warsztaty zawodoznawcze PPP, badania pod kątem predyspozycji w PPP, spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, zajęcia indywidualne oraz grupowe z doradcą zawodowym.

Cały rok

Wychowawcy, pedagog szkolny, doradca zawodowy

Rozmowa, wywiad z rodzicami

3.  Przygotowanie do podejmowania aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy

Spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, godziny wychowawcze, WOS

Cały rok

Wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele WOS

Rozmowa

dyskusja

4. Wyniki  Egzaminu gimnazjalnego jako istotny czynnik ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 

Godziny wychowawcze, zajęcia przygotowujące do egzaminu,

spotkanie z rodzicami, rozmowy indywidualne

Cały rok

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów.

Dyrekcja szkoły

Rozmowa,  dyskusja, analiza wyników egzaminu próbnego