PZO - biologia

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII

obowiązujące w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

 1. Każdy uczeń w ciągu obu semestrów zdobywa oceny cząstkowe za :
 •   prace pisemne ( tzw. sprawdziany ) w formie testu, zapowiadane tydzień przed terminem i obejmujące materiał z danego działu;
 •  odpowiedzi ustne, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji;
 • niezapowiedziane sprawdziany pisemne ( tzw. kartkówki ),

obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji;

 • prace domowe;
 • aktywność na lekcjach;
 1. Każdy uczeń ma obowiązek zapisywania wszystkich otrzymanych ocen na końcu zeszytu do biologii (przy każdej ocenie ma być zapisana data oraz komentarz)
 2. Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen ze sprawdzianów w następujący sposób:
 • poprawa oceny musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia;
 • poprawy ocen odbywają się ustnie lub pisemnie, po wcześniejszym uzgodnieniu czasu i formy poprawy z nauczycielem;
 • w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym, ma On obowiązek zaliczenia materiału objętego sprawdzianem w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły; brak zaliczenia jest jednoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej, którą można poprawiać w sposób opisany wyżej;
 • poprawy odbywają się na dodatkowej godzinie lekcyjnej, wyznaczonej przez nauczyciela, wyjątkowo – w innych terminach.
 1. Skala ocen stosowana przy wystawianiu ocen z prac pisemnych z biologii:
 1. 0 – 30 %      -  ocena niedostateczna
 2. 31 – 50 %    - ocena dopuszczająca
 3. 51 – 70 %    - ocena dostateczna
 4. 71 – 90 %     - ocena dobra
 5. 91 – 100 %  - ocena bardzo dobra
 6. 100 % + wiadomości dodatkowe – ocena celująca
 1. Przy ocenianiu osiągnięć uczniów z dysfunkcjami nauczyciel dostosowuje się do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jeśli uczeń je posiada.
 2. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji lub kilku lekcjach biologii ma on obowiązek  nadrobić zaległy materiał we własnym zakresie, przy pomocy   podręcznika.
 3. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej największe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów pisemnych.
 4. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za I półrocze, uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał na ocenę pozytywną w terminie ustalonym przez nauczyciela ( w pierwszym miesiącu II półrocza). W przypadku, gdy uczeń nie poprawi tej oceny, musi On w drugim semestrze uzyskać ocenę dostateczną lub wyższą, aby na koniec roku szkolnego uzyskać ocenę pozytywną.
 5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za II półrocze, uczeń ma prawo do poprawy tej oceny, jeżeli nauczyciel uzna, że są realne szanse na poprawę. Poprawka odbywa się wtedy po ustaleniu z nauczycielem formy zaliczenia materiału.
 6. Na egzaminie poprawkowym z biologii obowiązuje uczniów znajomość wszystkich wiadomości wymaganych na ocenę dopuszczającą.

Wiadomości te są zawarte w Podsumowaniach znajdujących się na końcu  każdego działu, w podręczniku do biologii. Egzamin obejmuje część pisemną  i część ustną. 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

Wymagania  edukacyjne to oczekiwane osiągnięcia ucznia przewidziane programem nauczania. Miarą tych osiągnięć są normy jakościowe zawarte w poziomach wymagań: koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym.

 

Poziom wymagań:

 

KONIECZNYCH

 

 – obejmuje wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadomy udział w lekcji, a także wykonywanie przez ucznia prostych zadań związanych z życiem codziennym.

 

PODSTAWOWYCH

 

– określa wiadomości i umiejętności ważne i najbardziej uniwersalne, stosunkowo łatwe do opanowania i użyteczne w życiu codziennym oraz niezbędne do kontynuowania nauki na wyższych poziomach.

 

ROZSZERZAJĄCYCH

 

– dotyczy wiadomości i umiejętności trudniejszych, wspierających tematy podstawowe. Są one przydatne, ale nie niezbędne na danym poziomie kształcenia. Pośrednio mogą być użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

 

 

DOPEŁNIAJĄCYCH

 

– zakłada opanowanie pełnego zakresu treści kształcenia. Określa wiadomości i umiejętności trudne do przyswojenia, złożone oraz o charakterze problemowym.

 

 

 

 

Stopnie szkolne:

 

NIEDOSTATCZNY

 

– otrzymuje go uczeń, który  nie opanował w zadowalającym stopniu poziomu wymagań koniecznych, nie pracuje na lekcjach lub odmawia odpowiedzi.

DOPUSZCZAJĄCY – opanowanie poziomu wymagań koniecznych. Uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.

DOSTATECZNY

 

 – opanowanie poziomu wymagań koniecznych i podstawowych. Uczeń potrafi analizować proste zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.

 

DOBRY

 

– przyswojenie treści rozszerzających i wcześniej wymienionych. Uczeń właściwie stosuje terminologię przedmiotową, aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz stosuje wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika, a także rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod. Ponadto samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałami źródłowymi.

 

BARDZO DOBRY

 

– opanowanie wszystkich poziomów wymagań. Uczeń umie samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swoich poglądów.

 

CELUJĄCY

 

– otrzymuje ją uczeń, który opanował wszystkie wymagane poziomy wymagań oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania dla danej klasy. Uczeń potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości oraz z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

 

Nauczycielka biologii

Magdalena Malinowska