PZO - historia

PZO – historia

PRZEDMIOTOWE

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z HISTORII

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Dzierzgoniu

 

v  Dokument określający system oceniania na zajęciach edukacyjnych z historii oparty jest o Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.

v  PZO obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji. i aktywności pozalekcyjnej.

v  Na początku roku szkolnego, nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi z historii oraz z kryteriami oceniania.

nauczyciele przedmiotu:

ANTONOWICZ GRZEGORZ

BURDYŃSKA KRYSTYNA

PAWLAK KRYSTYNA

SITEK ELŻBIETA

 1. KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIANIA OCEN
  1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
  2. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen w ciągu semestru.
  3. Poprawa ocen jest dobrowolna i odbywa się przed lub po lekcjach.
  4. Oceny pracy ucznia dokonuje się według skali 1 – 6;

·               celująca (6)

·               bardzo dobry (5)

·               dobry (4)

·               dostateczny (3)

·               dopuszczający (2)

·               niedostateczny (1)

v  Do wymienionych ocen mogą być dopisane znaki: „+” (za wyjątkiem oceny celującej) lub „–” (za wyjątkiem oceny niedostatecznej).

 

  1. Aktywność (praca na lekcji) - na lekcji uczeń może otrzymać „+” lub  „–”.

·                    trzy „+” = ocena bardzo dobra

·                    trzy „–” = ocena niedostateczna

  1. Praca domowa – brak zadania domowego = „–”, dwa „–” = ocena niedostateczna.
  1. Na lekcji powtórzeniowej ucznia obowiązuje znajomość zagadnień z działu programowego podlegającego kontroli.
  1. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do lekcji i możliwości odpowiedzi lub pisania kartkówki.
  1. Uczeń ma prawo zgłosić (przed lekcją) w ciągu półrocza jedno nieprzygotowanie.

·           Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź ustną, kartkówkę, niezapowiedziany sprawdzian.

  1. Uczeń ma obowiązek do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien go uzupełnić.
  1. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I półrocze, powinien ją poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem, lecz nie później niż do końca „pierwszego miesiąca II półrocza”.

 

 1. NARZĘDZIA I WARUNKI POMIARU OSIĄGNIĘĆ
  1.  

Narzędzie

Zasady przeprowadzania

Formy poprawy

Częstotliwość

Test

(praca klasowa)

45 minut

 • przeprowadzony po powtórzeniu materiału
 • zapowiedziany 2 tygodnie przed terminem z adnotacją w dzienniku
 • informacja o ocenie na pracy
 • sprawdzony test do wglądu dla rodziców na spotkaniach indywidualnych u nauczyciela przedmiotu
 • sprawdzenie i oddanie do 2 tygodni
 • uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w ustalonym terminie   z nauczycielem, nie później niż 2 tygodnie od sprawdzenia i omówienia testu
 • przynajmniej 1 x w semestrze
 •  

do 20 minut

 

 • obejmuje fragment danego działu (3 – 4) ostatnie tematy
 • zapowiedziany 1 tydzień przed terminem i wpisany do dziennika
 • informacja o ocenie na pracy
 • sprawdziany do wglądu dla rodziców na spotkaniach indywidualnych u nauczyciela przedmiotu
 • sprawdzenie i oddanie tydzień po przeprowadzonym sprawdzianie
 • uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem , nie później niż 2 tygodnie od sprawdzenia i omówienia sprawdzianu
 • przynajmniej 2 x w semestrze
 •  

10 minut

 • obejmuje materiał z ostatniego tematu
 • nie jest zapowiadana
 •  informacja pisemna o ocenie na kartkówce
 • kartkówki do wglądu u nauczyciela
 • sprawdzenie i oddanie w ciągu tygodnia
 • nie podlega poprawie
 • w zależności od omawianego materiału

Odpowiedź ustna

 • sprawdzenie wiedzy z trzech ostatnich lekcji
 • uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem
 • przynajmniej 1 x w semestrze

 

                              2.            Uczeń nieobecny na teście lub sprawdzianie ma obowiązek napisać pracę  w ciągu 2 tygodni po nieobecności w szkole w terminie ustalonym przez nauczyciela.

·         Termin napisania zaległej pracy może ulec wydłużeniu po długiej nieobecności ucznia w szkole.

·         Pisanie pracy odbywać się będzie przed lub po zajęciach lekcyjnych.

  1. Uczeń, który nie napisze pracy pisemnej w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną
  1. Testy, sprawdziany i kartkówki są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
  1. Prace pisemne oceniane są według następującej punktacji:

 

·         100% – 97% - celujący

·         96 – 90% - bardzo dobry

·         89 –71% - dobry

·         70 – 51% - dostateczny

·         50 – 35% - dopuszczający

·         34% –0% - niedostateczny

 

  1. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI
   1. Uczniowi z dysleksją – wydłuża się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej. Docenia się przede wszystkim wysiłek włożony w wykonanie różnych zadań.
   2. Uczniowi z dysgrafią – w większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi ustnych. W pracach pisemnych ocenia się przede wszystkim ich treść.
   3. Innego typu schorzenia – zgodnie z zaleceniami poradni.
  1. SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
 1. Przy ustaleniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:

·         testy

·         sprawdziany i odpowiedzi ustne

·         kartkówki i aktywność na zajęciach

·         aktywność pozalekcyjna

·         prace domowe i dodatkowe

 1. Ocena końcowa wyliczana jest, jak semestralna, przy czym, uwzględnia ocenę śródroczną.
  1. KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN
   1. Ocenie podlega:

·         znajomość i rozumienie treści programowych,

·         znajomość faktów oraz dostrzeganie skutków zjawisk historycznych,

·         znajomość i ocena postaci historycznych,

·         znajomość dorobku kulturalnego,

·         umiejętność posługiwania się mapą,

·         umiejętność analizy tekstów źródłowych,

·         umiejętność wykorzystania związków przyczynowo- skutkowych,

·         umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji,

·         synchronizacja wydarzeń w Polsce, w Europie i na świecie.

v  Ogólne kryteria oceny:

Ocena celująca

v  Ocenę tę otrzymuje uczeń, który:

·         posiada wiedzę i umiejętności zgodne z programem nauczania,

·         rozwija własne zainteresowania historyczne,

·         podejmuje i wykonuje zadania o charakterze dobrowolnym np. samodzielnie,

·         opracowuje materiał do zajęć dodatkowych - osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach historycznych,

·         pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,

·         pracuje nad pogłębieniem wiedzy historycznej czytając literaturę popularno–naukową.

Wymagania dopełniające – ocena bardzo dobra

v  Ocenę tę otrzymuje uczeń, który:

pamięta:

 • daty faktów, wydarzeń, zjawisk procesów historycznych,
 • zależności między dziejami Polski i powszechnymi,

rozumie:

 • pojęcia historyczne, zmienność i ciągłość procesu historycznego,
 • podział źródeł historycznych i ich rolę w poznawaniu i rekonstruowaniu przeszłości,

umie:

 • dostrzegać ciągłość i zmienność w różnych formach życia społecznego,
 • samodzielnie umiejscawiać zjawiska i procesy historyczne w czasie i przestrzeni,
 • formułować pojęcia historyczne i operować nimi,
 • porządkować fakty chronologicznie i problemowo,
 • wyszukiwać niezbędne informacje w różnych środkach wiedzy historycznej,
 • integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł i wyrazić ją w wypowiedzi ustnej i pisemnej,
 • wskazać podobieństwa i różnice w przebiegu zjawisk w różnych krajach,
 • formułować własne wnioski, oceny, sądy historyczne oraz je uzasadniać.

 

Wymagania rozszerzające – ocena dobra

v  Ocenę tę otrzymuje uczeń który:

pamięta:

 • daty początkowe i końcowe wydarzeń i faktów, postacie historyczne pierwszoplanowe i drugoplanowe, pojęcia złożone i proste,

rozumie:

 • znaczenie faktów, rolę postaci pierwszoplanowych, związki i zależności między faktami, podobieństwa i różnice w przebiegu dziejów,

umie:

 • samodzielnie pracować z mapą, wykorzystywać ją jako źródło wiedzy,
 • prawidłowo posługiwać się terminologia historyczną,
 • analizować treści podręcznika i na tej podstawie konstruować własne wnioski i oceny, sądy o faktach, ludziach i wydarzeniach,
 • pod kierunkiem nauczyciela dokonać obserwacji i selekcji informacji z innych źródeł wiedzy historycznej, np. tekstu źródłowego, filmu,
 • dokonać opisu wydarzeń, zredagować samodzielnie notatkę i przedstawić wyniki pracy.

Wymagania podstawowe – ocena dostateczna

v  Ocenę tę otrzymuje uczeń który:

pamięta:

 • postacie, fakty, pojęcia proste, złożone, daty, proste związki przyczynowo – skutkowe i czasowo – przestrzenne,

rozumie:

 • złożone i proste pojęcia, proste związki przyczynowo – skutkowe,

umie:

 • chronologicznie uporządkować fakty i wydarzenia, nanosić je na oś czasu,
 • poszukiwać na mapie, w atlasie faktów i wydarzeń,
 • dokonać prostej rekonstrukcji wydarzeń, faktów na podstawie treści podręcznika,
 • przedstawić rekonstrukcję w postaci planu, opisu, opowiadania,
 • przedstawić selekcje informacji zawartych w podręczniku,
 • zredagować notatkę pod kierunkiem nauczyciela,
 • poprawnie wyrażać swoje myśli w mowie i w piśmie.

Wymagania konieczne – ocena dopuszczająca

v  Ocenę tę otrzymuje uczeń który:

pamięta:

 • najważniejsze postacie, elementarne fakty, proste pojęcia i daty,
 •  
 • rozumie:
 • przyczyny najważniejszego wydarzenia, związki między życiem gospodarczym, a położeniem geograficznym,

umie:

 • szeregować wydarzenia w ciągach chronologicznych,
 • gromadzić informacje przydatne do opisu, oceny faktów,
 • posługiwać się podręcznikiem, słownikiem i encyklopedią,
 • wyszukiwać niezbędne informacje o faktach, wydarzeniach, ludziach,
 • czytać ze zrozumieniem treści zawarte w źródle,
 • odszukać na mapie miejsca najważniejszych wydarzeń, faktów,
 • kojarzyć postacie historyczne z wydarzeniami,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń:

 • który nie opanował wymagań koniecznych, czyli podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej,
 • nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów historycznych,
 • nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych poleceń,
 • nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności,
 • swoją postawą uniemożliwia pracę innym.

                          VI.            EGZAMIN POPRAWKOWY

   1. Do egzaminu poprawkowego przystępuje uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną końcoworoczną.
   2. Przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciel przedmiotu przekazuje uczniowi zakres materiału (zadania egzaminacyjne), który będzie obowiązywał na egzaminie.
   3. Termin egzaminu wyznaczany jest przez dyrekcję szkoły.

4.      Na egzamin składają się:

·           część pisemna (test egzaminacyjny),

·           część ustna (zestaw 3 pytań, które uczeń losuje w obecności komisji egzaminacyjnej (w razie trudności, mogą być zadawane pytania naprowadzające).

5.      Czas trwania egzaminu:

·           część pisemna – 45 minut,

·           część ustna – w zależności od potrzeb ucznia,

v  Przed przystąpieniem do odpowiedzi, uczeń ma czas na przygotowanie swojej wypowiedzi (ok. 10 minut).