PZO - geografia

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

UCZNIÓW Z GEOGRAFII

Dokument określający system oceniania uczniów na zajęciach edukacyjnych z geografii oparty jest o WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DZIERZGONIU

 1. PRIORYTETY  OCENIANIA W GEOGRAFII
  • Edukacja geograficzna w gimnazjum stwarza uczniowi możliwości do:

- zrozumienia otaczającego nas świata i poruszania się w przestrzeni geograficznej;

- przygotowania do przemian społecznych, gospodarczych i politycznych zachodzących w regionie, kraju i na świecie;

 • kształtowania postaw ludzi otwartych, aktywnych, tolerancyjnych i twórczych;
 • świadomego podejmowania decyzji.
 • Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia, którym w szczególności podlegają:
  • Przyrost wiadomości w zakresie:
 • wskazywania i opisywania: faktów, nazw geograficznych, terminów;
 • zrozumienia związków i  zależności zachodzących w przestrzeni geograficznej;
 • Przyrost umiejętności w zakresie:
 • samodzielnego porządkowania i wartościowania informacji;
 • posługiwania się zdobytymi informacjami z różnych źródeł (np. interpretowanie danych statystycznych, czytanie mapy);
 • praktycznego stosowania informacji (np. orientacja na mapie);
 • twórczego rozwiązywania problemów;
 • prezentowania treści geograficznych (np. formułowanie notatki w zeszycie przedmiotowym, wykonanie rysunku, szkicu, diagramu);
 • Postawy:
 • systematyczność pracy ucznia przez cały rok ( przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, udział w wykonywaniu zadań na lekcji);
 • aktywność i inicjatywa;
 • rozwój własnych zdolności i zainteresowań;
 • umiejętność współdziałania w grupie.  
 1. FORMY I METODY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ  UCZNIA
 1. Uczniowie mogą być oceniani:
  • w sali lekcyjnej;
  • podczas zajęć  w terenie;
  • za działania na rzecz szkoły i środowiska związane tematycznie z przedmiotem;
  • uczestnicząc w konkursach przedmiotowych.
 2. Mogą otrzymywać  oceny za:
  • odpowiedzi ustne;
  • prace klasowe;
  • sprawdziany;
  • kartkówki;
  • zadania klasowe;
  • orientacje na mapie (w formie pisemnej lub ustnej);
  • aktywność  na lekcji;
  • prace domowe;
  • systematyczność w przygotowaniu do lekcji;
  • udział w konkursach;
  • wykonanie prac dodatkowych wskazanych przez nauczyciela;
  • inne działania wynikające z zainteresowań ucznia, wiążące się z programem nauczania geografii jak i wykraczające poza program, np. własne działania na rzecz środowiska potwierdzone przez nauczycieli lub dyrektora szkoły, przygotowanie materiału do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu itp.
 3. Uczniowie posiadają:
  • zeszyt przedmiotowy;
  • podręcznik;
  • atlas;
  • przybory ( kredki, ołówek, gumka, linijka itp.).
 1. KRYTERIA  OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIANIA OCEN, WYMAGANIA  NA  POSZCZEGÓLNE  OCENY
  1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców;
  2. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen w ciągu semestru;
  3. Poprawa ocen jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach;
  4. Oceny pracy ucznia dokonuje się według skali 1-6;
   1. Celujący (6)
   2. Bardzo dobry (5)
   3. Dobry (4)
   4. Dostateczny (3)
   5. Dopuszczający (2)
   6. Niedostateczny (1)

Do wymienionych ocen mogą być dopisany znak + (poza  oceną celującą) lub znak -.

 1. Wiedzę i umiejętności ucznia klasyfikuje się na poziomach:
  1.  podstawowym – obejmuje on poziom konieczny co łączy się z oceną dopuszczającą (2) i podstawowy – ocena dostateczna (3);
  2. ponadpodstawowym – poziom rozszerzający co łączy się z oceną dobrą (4), dopełniający –  ocena bardzo dobry (5)
    i wykraczający –  ocena celujący (6).
 2. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do lekcji i możliwości odpowiedzi lub pisania kartkówki.
 3. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje ucznia znajomość treści z trzech ostatnich tematów.
 4. Brak zadania domowego pisemnego =  (-minus) – trzy minusy ocena niedostateczna
 5.  Za aktywność (praca na lekcji)  na lekcji uczeń może otrzymać + lub  -.
  • trzy +  to ocena bardzo dobra
  • trzy -   to ocena niedostateczna. 
 6.  Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze zgłoszonego przed rozpoczęciem lekcji.
 1. NARZĘDZIA  SPRAWDZAJACE  STOPIEŃ  OPANOWANIA WIADOMOŚCI  I  UMIEJĘTNOŚCI.
  ZASADY  PRZEPROWADZANIA  KLASÓWEK,  SPRAWDZIANÓW  ORAZ  USTALENIE  FORM  POPRAWIANA  OCENY

 

Narzędzie

Zasady przeprowadzania

Formy poprawiania

Ilość

w semestrze

Praca klasowa

do 45 min

 • przeprowadzona po powtórzeniu materiału

 

 • zapowiedziana 2 tygodnie przed terminem i wpisana do dziennika

 

 • informacja o ocenie na pracy

 

 • praca klasowa do wglądu na spotkaniach indywidualnych u nauczyciela przedmiotu

 

 • sprawdzenie i oddanie do 2 tygodni

 

 • uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym      z nauczycielem, nie później niż 2 tygodnie od sprawdzenia i omówienia pracy klasowej  
 • przynajmniej 1 x w semestrze

Sprawdzian

15-30 minut

 • obejmuje fragment danego działu ( 3-4) ostatnie tematy

 

 • zapowiedziany 1 tydzień przed terminem i wpisany do dziennika

 

 • informacja o ocenie na pracy

 

 • sprawdziany do wglądu dla rodziców na spotkaniach indywidualnych u nauczyciela przedmiotu
 • sprawdzenie i oddanie tydzień po przeprowadzeniu sprawdzianu

 

 • uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem,  nie później niż 2 tygodnie od sprawdzenia i omówienia sprawdzianu

 

 • przynajmniej 2 x w semestrze

Kartkówka

do 10 minut

 • obejmuje materiał                   z ostatniego tematu

 

 • nie jest zapowiadana

 

 • informacja o ocenie pisemna na kartkówce

 

 • kartkówki do wglądu u nauczyciela
 • sprawdzenie i oddanie w ciągu tygodnia

 

 

 •  nie podlega poprawie
 • w zależności od omawianego materiału

Odpowiedzi ustne

 • sprawdzenie wiedzy z trzech ostatnich lekcji: mogą być połączone z posługiwaniem się przyrządami, modelami i graficzną prezentacją
 • uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem,
 • przynajmniej 1 x w semestrze

 

 • Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie ma obowiązek napisać pracę w ciągu 2 tygodni po nieobecności w szkole w terminie ustalonym przez nauczyciela (termin może ulec wydłużeniu po bardzo długiej nieobecności ucznia w szkole). Pisanie pracy odbywać  się będzie po zajęciach lekcyjnych;
 • Przy nieobecności 1-2 dniowej uczeń będzie pisał pracę klasową na 1-szej lekcji po powrocie do szkoły;
 • Uczeń, który nie napisze pracy pisemnej w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną;
 • Jeżeli uczeń w trakcie pisania pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki korzysta z niedozwolonych pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną. Nauczyciel może nie wyrazić  zgody na jej poprawę.
  1. Prace pisemne (Testy z działów) są oceniane według następującej punktacji:

 

Ocena

Odsetek punktów

Celująca

96-100 %

Bardzo dobra

91-95 %

Dobra

70-90 %

Dostateczna

50-69 %

Dopuszczająca

31-49 %

Niedostateczna

30 % i poniżej

 

 • Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na I-sze półrocze zobowiązany jest do zaliczenia materiału z tego semestru w ciągu 2-miesięcy od zakończenia semestru. Jeżeli uczeń nie zaliczy I semestru musi otrzymać co najmniej ocenę dostateczną na II semestr z czego ocena roczna będzie dopuszczający.
 1. USTALENIE WPŁYWU RÓŻNYCH OCEN CZĄSTKOWYCH NA OCENĘ SEMESTRALNĄ.

 

Formy aktywności

Przelicznik %

Prace pisemne (klasówki, sprawdziany, kartkówki), odpowiedzi ustne, zadania wykonywane na lekcji

60 %

Prace domowe i inne formy aktywności

40 %

Razem

100 %

 

 1. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI.
  • Uczniowi z dysleksją – wydłuża  się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej (docenia się przede wszystkim wysiłek włożony w wykonanie różnych zadań)
  • Ucznia z dysgrafią- w większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi ustnych, w pracach pisemnych ocenia się przede wszystkim ich treść (stronę merytoryczną)
  •  innego typu schorzenia – zgodnie z zaleceniami poradni.
 2. SPOSOBY OCENIANIA I WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOWI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.
  • Nauczyciel wspomagający wspólnie z nauczycielem przedmiotu opracowują szczegółowe zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystując Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 3. WYMAGANIA NA POSZCEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z GEOGRAFII W KLASIE I  GIMNAZJUM

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,

- samodzielnie planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astronomiczne,

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

- w pracach pisemnych osiąga od 96 % do100% punktów możliwych do zdobycia i w pełni odpowiada na  dodatkowe pytania ,

- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych  sytuacjach,

- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej świata,

- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze dowolnego obszaru na podstawie map i innych  źródeł,

- potrafi oceniać wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze,

- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania środowiska przyrodniczego Ziemi,

- rozwiązuje zadania astronomiczne,

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 95% punktów możliwych do  zdobycia

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

- dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe,

- dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi,

- odczytuje główne cechy klimatu z wykresów lub tabel,

- sprawnie posługuje się współrzędnymi geograficznymi i pojęciami geograficznymi,

- porównuje treści map geograficznych,

- jest aktywny na lekcji,

- w pracach pisemnych osiąga od 70% do 90% punktów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu geografii oraz takie, które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych i  wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,

- potrafi określić główne cechy Ziemi jako planety oraz jej miejsca w Układzie Słonecznym,

- wykazuje zrozumienie podstawowych procesów zachodzących w atmosferze, hydrosferze i litosferze,

- opisuje klimat regionu w którym znajduje się szkoła,

- podaje przykłady prostych związków przyczynowo – skutkowych,

- wykonuje wykres na podstawie danych liczbowych,

- odczytuje informacje z map tematycznych,

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one  możliwości dalszego kształcenia,

- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,

- potrafi wymienić planety Układu Społecznego, podać różnice między ruchem obrotowym i  obiegowym Ziemi,

- potrafi wymienić sfery Ziemi,

- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,

- tylko z pomocą nauczyciela jest w stanie określić współrzędne geograficzne,

- na pytanie dotyczące mapy, pogody i klimatu, krajobrazów, kontynentów odpowiada jedynie za  pomocą nauczyciela,

- jest mało aktywny na lekcji,

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 49% punktów.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do  dalszego kształcenia,

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

- nie potrafi czytać mapy,

- nie potrafi opisywać pogody,

- wykazuje się bierną postawą na lekcji,

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie II gimnazjum

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące  efektem jego samodzielnej pracy,

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,

- samodzielnie planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astronomiczne,

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

- w pracach pisemnych osiąga od 96% do 100%  punktów możliwych do zdobycia i w pełni odpowiada na dodatkowe pytania ,

- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych  sytuacjach,

- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej świata,

- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze dowolnego obszaru świata na podstawie map i innych źródeł,

- charakteryzuje poziom rozwoju społeczno – gospodarczego i struktury gospodarki na podstawie  danych statystycznych,

- potrafi oceniać wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze,

- dostrzega pozytywne i negatywne skutki globalizacji,

- szacuje nasilenie problemów społecznych występujących na świecie,

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 95% punktów możliwych do  zdobycia

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

- dostrzega, nazywa i wyjaśnia problemy społeczne i gospodarcze na świecie,

- dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi,

- sprawnie posługuje się pojęciami geograficznymi,

- zna procesy prowadzące do globalizacji gospodarki,

- podaje przyczyny i skutki konfliktów na świecie,

- porównuje treści map geograficznych,

- jest aktywny na lekcji,

- w pracach pisemnych osiąga od 70% do 90% punktów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu  geografii oraz takie, które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych i wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,

- wymienia przyczyny zróżnicowania przestrzennego środowiska przyrodniczego kontynentów i  państw, 

- wykazuje zrozumienie podstawowych procesów gospodarczych i społecznych na świecie, na poszczególnych kontynentach

- charakteryzuje kraje pod względem gospodarczym i społecznym,

- odczytuje informacje z map tematycznych,

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,

- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,

- wskazuje główne cechy ukształtowania kontynentów i omawianych krajów,

- na pytanie dotyczące mapy, pogody i klimatu, krajobrazów, kontynentów odpowiada jedynie za  pomocą nauczyciela,

- potrafi wymienić główne problemy współczesnego świata,

- jest mało aktywny na lekcji,

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 49% punktów.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do  dalszego kształcenia,

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

- nie potrafi czytać mapy,

- nie potrafi wskazać głównych cech ukształtowania kontynentów i omawianych krajów

- wykazuje brak orientacji w zróżnicowaniu poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego

  kontynentów, krajów,

- nie potrafi wymienić problemów społecznych i gospodarczych współczesnego świata,

- wykazuje się bierną postawą na lekcji,

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie III gimnazjum

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią geograficzną,

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

- stosuje swoje wiadomości w sytuacjach nietypowych,

- samodzielnie planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astronomiczne,

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

- w pracach pisemnych osiąga od 96% do 100% punktów możliwych do zdobycia i w pełni odpowiada na dodatkowe pytania ,

- odnosi sukcesy w konkursach geograficznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych  sytuacjach,

- wykazuje się biegłą znajomością mapy fizycznej i gospodarczej Polski,

- porównuje cechy społeczno – gospodarcze regionów Polski na podstawie danych statystycznych i  map,

- dostrzega związki własnego regionu z innymi obszarami,

- wykazuje się znajomością tradycji i kultury polskiej wśród mieszkańców różnych regionów,

- samodzielnie opracuje monografię własnej miejscowości z wykorzystaniem różnych źródeł informacji

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 91% do 95% punktów możliwych do zdobycia

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

- dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe na obszarze Polski,

- dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski,

- odczytuje główne cechy klimatu z wykresów lub tabel,

- potrafi obliczyć czas strefowy i słoneczny,

- podaje przykłady współzależności środowiska przyrodniczego i sposobów gospodarowania na obszarze Polski

- wielostronnie charakteryzuje cechy społeczno – gospodarcze Polski oraz poszczególnych regionów za pomocą map tematycznych,

- sprawnie posługuje się poznaną terminologią i mapami,

- jest aktywny na lekcji,

- w pracach pisemnych osiąga od 70% do 90% punktów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu geografii oraz takie, które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych i wykorzystuje je przy niewielkiej pomocy nauczyciela,

- potrafi omówić położenie geograficzne Polski,

- w stopniu zadowalającym potrafi samodzielnie korzystać z mapy,

- potrafi charakteryzować środowisko przyrodnicze każdej krainy geograficznej Polski,

- wykazuje zróżnicowanie przestrzenne gospodarki Polski,

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- opanował jedynie minimum wiedzy i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one

  możliwości dalszego kształcenia,

- większość ćwiczeń i poleceń wykonuje z pomocą nauczyciela,

- potrafi omówić położenie geograficzne Polski,

- wie, że Polska jest krajem wybitnie nizinnym,

- potrafi w niewielkim stopniu korzystać z mapy,

- tylko z pomocą nauczyciela jest w stanie określić współrzędne geograficzne,

- na pytania dotyczące mapy, pogody rozmieszczania ludności odpowiada jedynie z pomocą nauczyciela,

- jest mało aktywny na lekcji,

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 31% do 49% punktów.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

- nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

- nie potrafi czytać map tematycznych Polski,

- nie potrafi opisywać klimatu Polski,

- nie posiada umiejętności opisywania głównych cech społecznych i gospodarczych własnego regionu,

- wykazuje się bierną postawą na lekcji,

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 30% punktów.

Nauczyciele przedmiotu:

Wioletta Jędrzejak

Grzegorz Cichowski
');
//-->