W S O


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

OSIĄGNIĘĆ W NAUCE I ZACHOWANIU

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Dzierzgoniu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Podstawy prawne.

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu obowiązuje od dnia 30 września 1999r. wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Jest on zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia 1999r z późniejszymi zmianami w sprawie zasad oceniania (w nauce i zachowaniu), klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Zawiera szczegółowe rozwiązania specyficzne dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.
Wewnątrzszkolny system oceniania jest zgodny ze Statutem Szkoły i wchodzi w jego skład. Wszystkie pozostałe zagadnienia nie ujęte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania reguluje w/w zarządzenie.

II. Autorzy i sposób tworzenia.

Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.
Zatwierdzony dnia 6 października 2008r. Przedłożony do akceptacji uczniów, rodziców, nadzoru pedagogicznego.

III. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1. Ujednolicenie sposobu oceniania w szkole.
2. Zdiagnozowanie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych.
3. Informowanie ucznia i rodziców o postępach, trudnościach i uzdolnieniach; wskazanie kierunku dalszej pracy.
4. Motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
5. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.
6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

V. Zasady oceniania.

1. Oceny uczniów dokonują nauczyciele, uczniowie, pozostali pracownicy szkoły, środowisko lokalne.
2. Ocenie podlegają:
a) wiadomości;
b) umiejętności;
c) wkład pracy;
d) aktywność;
e) postawa i zachowanie ucznia w szkole i poza nią.
3. Ocenie nie podlegają:
a) poglądy;
b) przekonania;
c) cechy charakteru;
d) status materialny ucznia.
4. Częstotliwość oceny uzależniona jest od specyfiki przedmiotu.
5. Prace klasowe powinny być oceniane w ciągu 2 tygodni, sprawdzone prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu podczas wywiadówki u nauczyciela przedmiotu.
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić.
7. Każda otrzymana przez ucznia ocena musi być oceną jawną.
8. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z tych zajęć.
10. Zasady zwalniania uczniów z zajęć określa § 7 Rozporządzenia MEN.
11. Uczniowi, który uzyskał ocenę niedostateczną, przysługuje możliwość poprawy na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania..
12. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej może zostać zobowiązany do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
13. W jednym dniu może być tylko jedna praca klasowa.

V. Narzędzia oceniania.

1. Prace pisemne (kartkówki / najwyżej z 3 ostatnich lekcji / oraz prace klasowe i sprawdziany).
2. Odpowiedzi ustne.
3. Prace domowe.
4. Prace dodatkowe (indywidualne i grupowe).
5. Wytwory pracy ucznia.
6. Pozalekcyjne formy aktywności ucznia.

SZKOLNE ROZWIĄZANIA
W ZAKRESIE OCENIANIA WYNIKÓW W NAUCE

I. Kryteria ocen.

1. Każdy rok składa się z 2 semestrów. Semestr I zamyka się radą klasyfikacyjną poprzedzającą ferie zimowe, semestr II radą klasyfikacyjną poprzedzającą zakończenie roku szkolnego.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na pierwszej lekcji informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) podczas pierwszej wywiadówki o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Jeden raz w semestrze odbywa się spotkanie wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami), na których informowani są o ocenach semestralnych i zachowaniu.
4. W czasie trwania semestru odbywają się tzw. „Dni Otwarte” dla rodziców, częstotliwość tych zebrań określa dyrekcja szkoły.
5. Nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu przyjmują następującą skalę oceniania począwszy od klasy I:
- celujący (6), celujący minus (6-);
- bardzo dobry plus (5+), bardzo dobry (5), bardzo dobry minus (5-);
- dobry plus (4+), dobry (4), dobry minus (4-);
- dostateczny plus (3+), dostateczny (3), dostateczny minus (3-);
- dopuszczający plus (2+), dopuszczający (2), dopuszczający minus (2-);
- niedostateczny plus (1+), niedostateczny (1).
Powyższa skala ocen obowiązuje w klasyfikacji śródrocznej, natomiast w klasyfikacji końcowo rocznej obowiązują oceny pełne (tj. bez plusów i minusów).
a) Ocenę celującą (6) może otrzymać uczeń, który:
- wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą wybiegającą poza program nauczania;
- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości;
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe pod względem merytorycznym, jak i językowym;
- nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, które potrafi prawidłowo i przekonująco uzasadnić;
- potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów;
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub inne porównywalne osiągnięcia.
b) Ocenę bardzo dobrą (5) może otrzymać uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania dla danej klasy;
- sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy;
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
- aktywnie uczestniczy w lekcjach.
c) Ocenę dobrą (4) może otrzymać uczeń, który:
- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej;
- poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji;
- umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne;
- wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, wartościowaniu i uzasadnianiu.
d) Ocenę dostateczną (3) może otrzymać uczeń, który:
- opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania;
- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne;
- umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji.
e) Ocenę dopuszczającą (2) może otrzymać uczeń, który:
- ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji;
- zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela mają niewielki stopień trudności.
f) Ocenę niedostateczną (1) może otrzymać uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania;
- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych;
- nie potrafi, bowiem nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach, formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych;
- zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń) prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach lekcyjnych i domowych.
g) Określoną ocenę z plusem (np. 3+) otrzymuje uczeń, który wykazał się wiadomościami i umiejętnościami przekraczającymi w minimalnym zakresie kryteria pełnej oceny.
h) Ocenę z minusem (np. 3-) otrzymuje uczeń, który ma minimalne braki w wiadomościach i umiejętnościach spełniających kryteria oceny pełnej.
6. Oceny zawierają bezpośrednie odwołanie do standardów wymagań egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7. W oddziale integracyjnym śródroczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel przedmiotu, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.
8. Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie jednego tygodnia przed ich zatwierdzeniem. O przewidywanych ocenach niedostatecznych informacja winna być przekazana na jeden miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.
a) Nauczyciel zobowiązany jest wystawić oceny semestralne – końcoworoczne nie później niż na trzy dni nauki szkolnej przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną;
9. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
10. Gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z otrzymaną oceną pozytywną, mogą wystąpić o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego przed komisją, w skład, której może wejść rodzic (prawny opiekun) jako obserwator.
11. Egzaminy sprawdzające i poprawkowe będą się odbywały na pisemny wniosek rodziców, złożony najpóźniej do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
12. Zasady zdawania egzaminu poprawkowego są takie same jak egzaminu sprawdzającego i reguluje je Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999r.
13. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
14. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
15. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
16. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
17. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie jak egzamin sprawdzający.
18. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
19. Uczeń klasy I, II, III gimnazjum otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem (z biało – czerwonym paskiem), jeżeli:
b) uzyska średnią ocen z zajęć edukacyjnych wynoszącą co najmniej 4,75;
c) uzyska co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
20. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
21. Wszelkie wątpliwości są rozpatrywane indywidualnie.

SZKOLNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE
OCENIANIA ZACHOWANIA.

I. Uwagi wstępne.

Ocena zachowania ucznia jest jednym z najtrudniejszych zadań nauczyciela. Wiąże się ona z uwzględnieniem bardzo rozległego obszaru działania młodego człowieka. Normy zachowania, które pomimo tradycji, są jednak dość płynne, zmuszają często do subiektywnego spojrzenia na postępowanie ucznia.
Pamiętając o ważnej, motywującej roli oceny zachowania w naszej szkole w klasach gimnazjalnych przedmiotem tej oceny będą pozytywne i negatywne działania ucznia dotyczące:
a) Kultury osobistej.
b) Aktywności społecznej.
c) Stosunku do obowiązków szkolnych.
W kontaktach z uczniami te kategoryczne formuły zastępować będziemy nazwami:
a) „A, B, C... dobrego wychowania”.
b) „Ode mnie też dużo zależy”.
c) „Mój zawód – uczeń”.
W celu skonkretyzowania wymagań stawianych uczniom naszej szkoły szczególnie uwzględniać będziemy następujące elementy:

ABC dobrego zachowania Ode mnie też dużo zależy Mój zawód - uczeń
Aktywność pozytywna Aktywność
negatywna
1. Zachowanie podczas zajęć szkolnych i przerw. 1. Funkcja w szkole. 1. Nieuzasadniona odmowa reprezentowania szkoły. 1. Systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych.
2. Zachowanie poza szkołą – w miejscach publicznych. 2. Funkcja w klasie. 2. Nieuzasadniona odmowa w przygotowaniach imprez szkolnych. 2. Punktualne przychodzenie na lekcje.
3. Szacunek dla nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób starszych. 3. Reprezentowanie szkoły. 3. Niewłaściwe zachowanie w szkole i poza szkołą. 3. Czynny udział w życiu szkoły – konkursy, zawody, imprezy okazjonalne.
4. Życzliwość w stosunku do rówieśników – tolerancja. 4. Praca na rzecz szkoły. 4. Usprawiedliwianie nieobecności w szkole.
5. Kultura słowa. 5. Praca na rzecz klasy. 5. Poszanowanie mienia i własnych przyborów uczniowskich.
6. Promowanie właściwych zachowań w szkole i poza szkołą.
II. Skala i kryteria ocen.

1. Zgodnie ze skalą ocen zachowania wprowadzoną Rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. z późniejszymi zmianami, uczeń klas gimnazjalnych otrzymuje ocenę z zachowania:

– wzorową – gdy spełnia wymogi uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto wyróżnia się kulturą osobistą, uczynnością, taktem, inicjatywą na rzecz szkoły i klasy lub środowiska lokalnego;
– bardzo dobrą – gdy kultura zachowania ucznia w szkole i podczas zajęć pozaszkolnych nie budzi żadnych zastrzeżeń; jest on obowiązkowy, punktualny oraz angażuje się w życie klasy lub szkoły;
– dobrą – gdy przestrzega obowiązków ucznia gimnazjum, jest kulturalny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów;
– poprawną – gdy jego zachowania budzą zastrzeżenia i wywołują uwagi nauczycieli i innych uczniów, ale podjęte działania przynoszą oczekiwane efekty;
– nieodpowiednią – gdy uczeń nie przestrzega norm zachowania ustalonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, jego postępowanie wywołuje wiele uwag nauczycieli i uczniów (zastrzeżenia wobec niego sformułowane zostały na piśmie), a podjęte działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;
- naganną – gdy uczeń w wyjątkowo rażący sposób naruszył zasady kultury, współżycia społecznego, co spotkało się z negatywną oceną dyrekcji, nauczycieli i społeczności uczniowskiej lub naruszył normy prawa obowiązujące w naszym społeczeństwie (wszedł w konflikt z prawem).

III. Praktyka oceniania.

1. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania, zachowania oraz o skutkach ustalenia (wystawienia) uczniowi nagannej końcowo rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
• Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę z zachowania.
• Ocena z zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
• Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnieśc prośbę na piśmie o ponowne rozparzenie oceny z zachowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
• Ocena naganna z zachowania ma wpływ na promowanie lub ukończenie szkoły jeżeli:
1. Rada Pedagogiczna podejmie uchwałę o niepromowaniu lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę końcowo roczną z zachowania.
2. uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzymał końcowo roczną ocenę naganną z zachowania, nie otrzymuje promocji do następnej klasy, lub nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły.
2. Opinia o zachowaniu ucznia formułowana jest na zakończenie semestru jako ocena śródroczna i na zakończenie roku szkolnego jako ocena końcowo roczna.
3. Oceną wyjściową dla ustalenia oceny z zachowania jest w naszej szkole ocena dobra.
4. Przesłanki potrzebne do wystawienia oceny gromadzone są w postaci uwag (pozytywnych/negatywnych) zapisywanych w dzienniku lekcyjnym – na ostatnich stronach zwanych „Sumieniem klasy”.
5. Uwagi i pochwały wpisywać mogą: wychowawca klasy, nauczyciele, pracownicy szkoły.
6. Uczeń ma prawo zgłaszać wychowawcy, np. na godzinie z wychowawcą pozytywne i negatywne uwagi pod swoim adresem.
7. Wychowawca winien zapisać spostrzeżenia o zachowaniu ucznia zgłaszane przez jego rodziców (szczególnie te, które dotyczą życia w rodzinie lub zachowania po lekcjach).
8. W uzasadnionych przypadkach wychowawca powinien zapisywać uwagi zgłaszane przez uczniów pod adresem innych kolegów. Musi to jednak (zwłaszcza przy informacjach o negatywnym postępowaniu) odbywać się w sposób jawny w obecności zainteresowanego ucznia.
9. Proponując ocenę śródroczną i końcoworoczną, wychowawca winien kierować się nie tylko ilością uwag pozytywnych i negatywnych, ale również ich ciężarem gatunkowym.
10. Wychowawca proponując ocenę z zachowania czyni to w obecności klasy i z uwzględnieniem jej zdania w przypadku wątpliwości wobec ocen dla poszczególnych uczniów.
11. W przypadku braku zgody ucznia na proponowaną ocenę z zachowania (przed jej zatwierdzeniem), ma on prawo szukać pomocy u: rodziców, pedagoga szkolnego i dyrekcji szkoły. Osoby te stają się negocjatorami w tej konfliktowej sytuacji i starają się doprowadzić do kompromisu pomiędzy wychowawcą a uczniem.
12. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca w oparciu o:
a) własną ocenę z zachowania;
b) uwagi zapisane w dzienniku – „Sumienie klasy”;
c) samoocenę dokonaną przez uczniów.
13. Ocena z zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczną.
14. Wychowawca klas gimnazjalnych na godzinie z wychowawcą na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wyraża opinię o zachowaniu ucznia oceną zgodnie z przyjętą skalą ocen (str. 7, dział II, punkt 1), wyjaśnia ewentualne wątpliwości.
15. Każdy uczeń ma szansę naprawienia swych błędów, korzystając z tzw. „Instytucji amnestii” (zapis w dzienniku lekcyjnym – „Sumieniu klasy” adnotacji o poprawie) przy:
a) zaniechaniu złego postępowania, np. wulgarności językowej;
b) wykonaniu zadośćuczynienia za, np. pobicie kolegi (przeprosiny), naprawę szkody, itp.;
c) poręczenie klasy.
16. Decyzję o „amnestii” podejmuje wychowawca klasy za zgodą osoby, która wpisała negatywną uwagę.

Pozytywna opinia Rady Samorządu Uczniowskiego 17.09.2008r.
Zaakceptowany przez Rodziców 18.09.2008r.
Zatwierdzony na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej 06.10.2008r. uchwałą
Nr XLVII/3/2008/09