Statut

STATUT

STATUT

GIMNAZJUM im. Jana Pawła II

w DZIERZGONIU

         I.    NAZWA I TYP SZKOŁY

 

§ 1

 

Nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.

§ 2

Siedzibą Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu są obiekty znajdujące się przy ulicy Zawadzkiego 38 A.

§ 3

Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Dzierzgoniu.

§ 4

Struktura organizacyjna szkoły: trzyletnia, obejmująca klasy I – III.

        II.    CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw nr 4, poz.17 z dnia 15 stycznia 2009r. o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz niniejszym statucie, respektując zasady nauk pedagogicznych i zobowiązania wynikające z Deklaracji Praw Człowieka i Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, a w szczególności:

1.    Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

2.    Zapewnia uczniom właściwy rozwój moralno – emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

3.    Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez prowadzenie orientacji zawodowej oraz rozwój zainteresowań.

4.    Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, a w szczególności:

1)    udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez wychowawców klas i pedagoga szkolnego oraz poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie;

2)    organizuje i prowadzi nauczanie indywidualne dla uczniów uznanych za niezdolnych do kształcenia w warunkach szkolnych;

3)    organizuje i prowadzi koła zainteresowań i koła przedmiotowe;

4)    otacza szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej;

5)    zapewnia realizowanie indywidualnego programu nauczania i toku nauki zgodnie z zarządzeniem MEN z 27 kwietnia 1992r. (MP nr 13 poz. 92);

6)    powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”;

a)    dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej nauczyciel pełniw miarę możliwości obowiązki wychowawcy w tym samym oddziale przez cały etap edukacyjny w klasach I – III;

b)    na umotywowany wniosek większości rodziców uczniów danej klasy dyrektor może pełnienie obowiązków wychowawcy powierzyć innemu niż zaplanowano nauczycielowi;

5.    Umożliwia uczniom zdrowym i niepełnosprawnym wspólne uczęszczanie do jednej klasy w oddziale integracyjnym.

1)    w tym oddziale realizuje obowiązek szkolny od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności przy 15 – 20 wszystkich uczniów;

2)    każdy uczeń niepełnosprawny ma opracowany indywidualny program terapeutyczny oraz indywidualny program edukacyjny w postaci:

a)    wytycznych do programu realizowanego przez całą klasę;

b)    modyfikacji w zakresie treści programu realizowanego przez całą klasę;

c)    osobnego programu zakresu konkretnego przedmiotu nauczania;

3) dodatkową opiekę powierza się w tej klasie nauczycielowi wspierającemu ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, którego zadaniem jest:

a) czuwanie nad realizacją zadań opracowanego dla ucznia programu terapeutyczno – edukacyjnego;

b) udzielanie pomocy uczniom z niepełnosprawnością tak, by nie zaniżać wymagań dydaktycznych wobec pozostałych uczniów.

6.    Umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

§ 6

1.    Nad uczniami przebywającymi w szkole opiekę sprawują:

1)    podczas zajęć nauczyciele prowadzący zajęcia;

2)    nauczyciele dyżurni w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z harmonogramem dyżurów;

3)    nauczyciele świetlicy nad uczniami objętymi opieką świetlicową;

2.    Nad uczniami przebywającymi podczas zajęć poza terenem szkoły opiekę sprawują osoby do tego upoważnione zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 sierpnia 1992r. w sprawie ogólnych przepisów BHP w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 331).

3.    W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki szkolne oraz otoczenie szkoły zostały częściowo objęte systemem monitoringu CCTV.

      III.    ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 7

1.    Organami szkoły są:

1)    Dyrektor Szkoły

2)    Rada Pedagogiczna

3)    Rada Rodziców

4)    Rada Samorządu Uczniowskiego

§ 8

1)    Dyrektor szkoły w szczególności: kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno–wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)    jest odpowiedzialny za opiekę oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)    realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

6)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7)    jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:

a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

c)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

8)    wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;

9)    współdziała w wykonaniu swoich zadań z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;

10) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

11) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca drugiego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

12) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

§ 9

1.    W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

1)    w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;

2.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

3.    Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)    ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

4.    Rada pedagogiczna opiniuje:

1)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)    projekt planu finansowego szkoły;

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)    rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i projekty jego zmian;

6)    rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności

7)    rada pedagogiczna wykonuje zadania, które w przepisach zostały przewidziane radzie szkoły, zasięgając wówczas opinii przedstawicieli rodziców i uczniów;

§ 10

1.    W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców(opiekunów) uczniów. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rad oddziałowych (po jednym przedstawicielu wybranym w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału). Rada Rodziców:

1)    może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

2)    może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i określać zasady ich wydatkowania;

3)    uchwala regulamin swojej działalności;

4)    uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) program wychowawczy szkoły;

b) program profilaktyki;

5) opiniuje:

a) plan rozwoju (poprawy efektywności kształcenia i wychowania);

b) plan finansowania szkoły;

c) dobór programów i podręczników.

6) Określa wzór jednolitego stroju dla ucznia.

§ 11

1.    Wszyscy uczniowie szkoły tworzą samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.

2.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

3.    Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6)    prawo wypowiedzenia opinii na temat nauczyciela jako kandydata do pełnienia roli opiekuna samorządu;

§ 12

1.    Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty, przepisami wydanymi na jej podstawie i niniejszym statutem.

2.    W sprawach spornych występujących między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, a w wypadku, gdy stroną sporu jest dyrektor szkoły – organ prowadzący szkołę.

3.    Każdy organ szkoły jest zobowiązany do bieżącej informacji innych organów szkoły o podejmowanych działaniach i decyzjach.

§ 13

1.    W szkole istnieją następujące stanowiska kierownicze:

1)    stanowisko wicedyrektora

2)    stanowisko kierownika świetlicy

2.    Wicedyrektor jest zobowiązany do wykonania zadań w zakresie określonym mu przez dyrektora szkoły, a w szczególności:

1)    zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności;

2)    realizuje i kontroluje realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego szkoły;

3)    kieruje pracą zespołów przedmiotowych;

4)    hospituje zajęcia nauczycieli;

5)    organizuje dyżury nauczycieli podczas przerw lekcyjnych i uroczystości szkolnych;

6)    kontroluje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkoły;

7)    przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły:

a)    rocznego planu pracy szkoły;

b)    tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych;

c)    organizacji roku szkolnego;

d)    informacji o stanie pracy szkoły;

8)    prowadzi dokumentację godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw;

9)    wicedyrektor szkoły posiada następujące uprawnienia:

a)    jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli i innych pracowników szkoły;

b)    decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego i wychowawczo – opiekuńczego;

c)    formułuje projekty ocen dla bezpośrednio podległych mu nauczycieli;

d)    wnioskuje do dyrektora szkoły w sprawie nagród, wyróżnień i kar;

e)    ma prawo używać pieczątki osobowej z tytułem: Wicedyrektor Gimnazjum i podpisywać pisma zgodnie z zakresem swoich zadań i kompetencji;

10) wicedyrektor szkoły odpowiada za:

a)    sprawność organizacyjną i wyniki dydaktyczno – wychowawcze powierzonych jego nadzorowi oddziałów;

b)    poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;

c)    realizację obowiązku szkolnego;

§ 14

1.    Do obowiązków kierownika świetlicy należy:

1)    planowanie pracy opiekuńczej;

2)    koordynowanie działalności wychowawców świetlicy;

3)    hospitowanie nauczycieli wychowawców w swoich grupach;

4)    opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć w świetlicy oraz ramowego planu dnia;

5)    organizowanie kontaktów z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy;

6)    organizowanie pracy i nadzór nad działalnością stołówki szkolnej;

§ 15

1.    Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

2.    Współpraca, o której mowa w ust. 1 polega na:

1)    organizowaniu czterech zebrań informacyjnych w ciągu roku szkolnego, w trakcie których:

a)    rodzice są informowani o przyjętych zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych (plan wychowawczy, obowiązujący system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, program profilaktyczny, regulamin szkoły itp.);

b)    rodzice mają prawo do przedyskutowania oraz wniesienia uwag i propozycji do wyżej wymienionych zagadnień;

c)    rodzice są informowani o postępach w nauce oraz zachowaniu swoich dzieci;

2)    organizowaniu zebrań tematycznych poświęconych pedagogizacji rodziców, rozwiązywaniu zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych itp. Inicjatorami tych spotkań mogą być:

a)    dyrekcja szkoły;

b)    wychowawcy klas;

c)    pedagodzy szkolni;

d)    rodzice uczniów;

3)    bieżących kontaktach przedstawicieli szkoły i poszczególnych rodziców uczniów (wizyty w domach uczniów, spotkania indywidualne w szkole itp.);

4)    wspólnym organizowaniu imprez rekreacyjno – sportowych, jarmarków, prac społecznych na rzecz szkoły;

      IV.    ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 16

1.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego, wydawane przez ministra właściwego do spraw oświaty.

2.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku.

1)    arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący w Dzierzgoniu;

3.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem zgodnym z ramowym planem nauczania dla gimnazjum i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

1)    w celu zapewnienia właściwych warunków realizacji programów nauczania, oddział nie powinien liczyć więcej niż 26 uczniów;

4.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

1) Od roku szkolnego 2009/2010 w związku z reformą programową wprowadza się naukę drugiego języka obcego oraz inne zajęcia zgodnie z rozporządzeniem MEN

5.    1) podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym;

2) godzina lekcyjna trwa 45 minut;

6.    1) oddział można dzielić na grupy na zajęciach języków obcych, informatyki i sztuki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń;

2) zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach z podziałem ze względu na płeć;

1) zajęcia kół zainteresowań oraz nauczania języków obcych mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych;

2) jednostka zajęć wymienionych w pkt. 1 trwa 45 minut;

3) zajęcia wymienione w pkt. 1 mogą być organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych oraz uzyskanych od sponsorów;

4) liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 10 uczniów;

8. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia, nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

9. 1) szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania jednodaniowego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej;

2) odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły na podstawie kalkulacji kosztów sporządzonych przez intendenta;

3) szkoła podejmuje działania w celu uzyskania funduszy na pomoc w sfinansowaniu kosztów posiłków dla uczniów pochodzących z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji materialnej;

§ 17

1.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów.

1)    Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

2)    Jednocześnie można wypożyczyć do 3 książek na okres dwóch tygodni (szczegóły zawiera Regulamin Biblioteki)

2.    Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1)    gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)    korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza biblioteką;

3)    prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów;

3.    Biblioteka jest czynna w dni zajęć lekcyjnych od 730 – 1430 (godzina pracy nauczyciela bibliotekarza trwa 60 minut).

4.    Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)    udostępnienie materiałów bibliotecznych;

2)    prowadzenie ewidencji czytelników i usług bibliotecznych;

3)    prowadzenie katalogów bibliotecznych;

4)    opracowanie i gromadzenie pomocy metodycznych i materiałów informacyjnych oraz wykorzystywanie ich do udzielania informacji;

5)    prowadzenie przysposobienia czytelniczego dla wszystkich klas;

6)    konserwacja i selekcja zbioru;

7)    współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystywania zbiorów bibliotecznych;

8)    rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, w tym udzielanie porad w doborze lektury oraz prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych pozycji.

9)    informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie analiz czytelnictwa na posiedzeniach rady pedagogicznej.

10) stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i współdziałania w tym zakresie z uczniowskim aktywem bibliotecznym;

11) współpraca nauczycieli biblioteki szkolnej z bibliotekarzami pozaszkolnymi;

12) współorganizowanie pracy łączników bibliotecznych oraz uczniów współpracujących z biblioteką (aktywu bibliotecznego)

13) Organizować lub współorganizować imprezy kulturalne.

§ 18

1.    Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym do szkoły, a także dożywianie uczniów podczas ich pobytu w szkole i organizowanie im pomocy w nauce poprzez tworzenie warunków do nauki własnej.

2.    Świetlica szkolna jest czynna od godziny 700 – 1500 (godzina pracy nauczyciela świetlicy trwa 60 minut).

3.    Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy nie więcej niż 25 uczniów.

4.    Praca świetlicy opiera się o ramowy rozkład dnia oraz treści programowe korelujące z programem nauczania ustalone przez kierownika świetlicy i wychowawców.

§ 19

1.    Zakres pracy pedagoga szkolnego obejmuje:

1)    zadania ogólno wychowawcze;

a)    dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej szkoły;

b)    dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;

c)    udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;

d)    udzielanie porad rodzicom ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci;

2)    profilaktykę wychowawczą;

a)    rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;

b)    opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;

c)    udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

3)    pracę wyrównawczą;

a)    organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania braków, likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych;

4)    indywidualną opiekę pedagogiczno – psychologiczną;

a)    udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;

b)    udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

c)    przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;

2.    W celu realizacji zadań zawartych w pkt. 1 – 4 pedagog powinien:

1)    opracować roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych;

2)    zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim uczniów i rodziców;

3)    współpracować na bieżąco z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, radą rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych;

4)    współdziałać z PPP w Sztumie i innymi organizacjami zajmującymi się problemami opieki i wychowania;

5)    składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów;

6)    prowadzić dziennik pracy pedagoga, ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy wyrównawczej, kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego;

3.    Godzina pracy pedagoga szkolnego i logopedy trwa 60 minut.

 

       V.    NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 20

1.    Nauczyciel odpowiada za:

1)    poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie przydzielonych mu dyżurów;

2)    powierzony mu, z obowiązkiem zwrotu, sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne;

3)    zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia;

2.    Nauczyciel zobowiązany jest:

1)    wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, rozwijać ich zdolności oraz zainteresowania;

2)    bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów;

3)    udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego potrzebującym;

4)    Przepracować poza swoim pensum wskazaną liczbę godzin z uczniami w sposób wychodzący naprzeciw ich indywidualnym potrzebom – udzielając im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań.

3.    Nauczyciel ma prawo do:

1)    decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;

2)    decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;

3)    decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów;

4)    współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów;

5)    wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych swoich uczniów;

4.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 21

1.    Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2.    Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3.    Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)    zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

2)    wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

3)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4)    współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5)    wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

4.W szkole powołuje się zespoły do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 22

1.    Wychowawca zobowiązany jest do:

1)    programowania i organizowania procesu wychowania w zespole klasowym;

2)    otoczenia indywidualną opieką każdego wychowanka;

3)    planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form integrujących zespół uczniowski;

4)    ustalania treści i form zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy;

5)    współdziałania z nauczycielami uczącymi w klasie, w której jest wychowawcą;

6)    utrzymywania kontaktów z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalania potrzeb wychowawczych ich dzieci oraz udzielania im pomocy;

a)    częstotliwość kontaktów z rodzicami uczniów nie może być mniejsza niż 4 razy w roku;

7)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

8)    prawidłowego prowadzenia dokumentacji klasy i każdego ucznia;

2.    Wychowawca ma prawo do:

1)    korzystania w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, wicedyrektora, doświadczonych nauczycieli, pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno – pedagogicznej;

2)    ustalania ocen z zachowania swoich wychowanków;

3)    ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków;

4)    wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek działających w szkole i kierownictwa szkoły;

§ 23

1.    Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia stosując ogólne przepisy prawa pracy – dyrektor szkoły.

2.    Zakresy obowiązków tych pracowników, a także zakres ich odpowiedzialności ustala dyrektor szkoły.

      VI.    UCZNIOWIE GIMNAZJUM

§ 24

1.    Do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu przyjmowani są uczniowie, którzy:

1)    ukończyli VI klasę szkoły podstawowej;

2)    zamieszkują w obwodzie szkoły ustalonym uchwałą nr VIII/41/99 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 12 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum;

3)    uczniowie zamieszkujący poza obwodem Gimnazjum w Dzierzgoniu po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora gimnazjum, pisemnego wniosku prawnych opiekunów

Jeżeli liczba chętnych przekroczyłaby ilość miejsc w Gimnazjum, wówczas w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z najwyższą średnią ocen, najwyższymi ocenami z zachowania oraz z najwyższą liczbą punktów uzyskanych na sprawdzianie kompetencji.

4)    uczniowie, o których mowa w pkt. 2) przyjmowani są na podstawie wykazów absolwentów szkół podstawowych z terenu gminy,

2. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek:

1)    zapisania uczniów do Gimnazjum.

Zapisy prowadzone są w marcu – kwietniu roku, w którym uczeń rozpocznie naukę w Gimnazjum. O terminach zapisów dyrekcja Gimnazjum poinformuje zainteresowanych rodziców

2)    zapoznać się i podpisać kontrakt na podstawie, którego deklarują ścisłą współpracę ze szkołą oraz przyjmują odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dzieci.

3)    dostarczenia do dnia 15 września roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę w Gimnazjum świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku sprawdzianu. Świadectwa oraz zaświadczenia będą przechowywane w dokumentacji szkolnej i zwrócona uczniom po zakończeniu nauki w Gimnazjum w Dzierzgoniu.

4)    w razie trzykrotnej absencji rodziców lub opiekunów na zebraniach rodzicielskich, Szkoła kieruje pisemne wezwanie do stawienia się w szkole.

5)    dopilnowania pełnej realizacji obowiązku szkolnego, w tym noszenia przyjętego przez szkołę stroju uczniowskiego.

3.    Oddziały integracyjne

1)    do oddziału integracyjnego przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w systemie integracyjnym. Do takiej klasy przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, niedosłuchem, niedowidzący oraz niepełnosprawnością ruchową.

2.    1) Do Gimnazjum w Dzierzgoniu uczęszczają uczniowie do ukończenia klasy III lub do dnia , w którym ukończyli 18 lat.

2) uczeń, który ukończył 18 lat i nie ukończył klasy III może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośba o pozwolenie na kontynuowanie nauki do ukończenia gimnazjum. Dyrektor przedstawia prośbę Radzie Pedagogicznej, która podejmie w tej sprawie uchwałę. Zgoda na kontynuowanie nauki może być cofnięta w przypadku łamania przez ucznia regulaminu szkolnego.

§ 25

1.    Uczeń ma prawo do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowania jego godności;

3)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

4)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;

5)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

7)    pomocy w przypadku trudności w nauce;

8)    korzystania z poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego i zawodowego;

9)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

11) korzystania z pomocy materialnej w ramach pozyskanych przez szkołę środków;

2.    Uczeń ma obowiązek:

1)    systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

2)    przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły;

3)    przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

4)    dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

5)    dbać o schludny wygląd i nosić strój o stonowanych kolorach:

- na wszystkie uroczystości szkolne zgodnie z ceremoniałem szkoły obowiązuje strój odświętny, ustalony tradycją szkoły:

dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, sukienka lub spodnie,

chłopcy – białą koszula i ciemne spodnie

Uczeń systematycznie łamiący obowiązek noszenia przyjętego stroju podlega sankcjom określonym w Regulaminie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.

§ 26

1.    Szkoła nagradza ucznia za:

1)    celujące i bardzo dobre postępy w nauce;

2)    wzorową postawę;

3)    wybitne osiągnięcia;

4)    aktywną działalność na rzecz szkoły;

5)    dzielność i odwagę;

2.    Uczeń może być wyróżniony na wniosek wychowawcy oddziału lub organu szkoły :

1)    pochwałą wychowawcy klasy;

2)    pochwałą Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej;

3)    listem pochwalnym do rodziców;

4)    dyplomem uznania wręczonym na apelu;

5)    nagrodą rzeczową;

6)    inną nagrodą przyznawaną przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje;

3.    Za naruszenie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:

1)    upomnieniem wychowawcy klasy;

2)    upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;

3)    upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów;

4)    zawieszeniem w prawach ucznia na określony czas

Przez zawieszenie w prawach ucznia rozumie się zakaz korzystania z wszystkich przywilejów, a w szczególności:

a)    zakaz uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych

b)    zakaz reprezentowania szkoły w różnego rodzaju konkursach i zawodach

c)    zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych

d)    zakaz korzystania z „wolnego numeru od pytania”

e)    w szczególnie rażących przypadkach naruszenia regulaminu szkolnego; zakaz korzystania z pomocy materialnej.

W takim przypadku wymagane jest uzgodnienie tej kary ze świadczeniodawcą takiej pomocy.

f)     zakaz działalności lub uczestnictwa w pracach organizacji pozaszkolnych.

g)    zgłoszenie wykroczenia na policję

§  skierowanie sprawy do Sądu dla Nieletnich

§  ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich

§  sprawy karne o demoralizację

·        nadzór kuratora sądowego

5)    przeniesieniem do równoległej klasy;

6)    przeniesieniem do innego gimnazjum;

a)    decyzję w tej sprawie podejmuje Pomorski Kurator Oświaty na wniosek dyrektora gimnazjum;

b)    dyrektor występuje do kuratora o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadkach systematycznego naruszania przez niego obowiązków, stosowania przemocy; ucznia, który swoim zachowaniem demoralizuje społeczność uczniowską, a zastosowane kary wymienione w pkt. 1) – 5) nie przynoszą rezultatów;

4.    Informacja o nałożeniu kary winna być przekazana uczniowi w ciągu dwóch dni, (w których odbywają się lekcje) od dnia podjęcia decyzji w tej sprawie.

5.    Uczeń ma prawo do odwołania się od kary za pośrednictwem samorządu klasowego lub szkolnego w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o nałożeniu kary

6.    Odwołanie mogą wnieść również rodzice (opiekunowie) ucznia.

7.    Wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie kary oraz ponowne rozpatrzenie okoliczności powodujących jej nałożenie.

8.    Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców, ewentualnie wychowawcy).

9.    Przyznana nagroda oraz udzielona kara, może być uwzględniona przy wystawianiu oceny z zachowania.

10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Informacje o karach przekazujemy na bieżąco

 

    VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 29

Zmiany w statucie szkoły mogą być dokonywane w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

Zatwierdzony na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej 06.10.2008 r Uchwałą nr XLVII/3/2008/09(tekst jednolity)

Pozytywna opinia Rady Samorządu Uczniowskiego 17.09.2008 r.

Zaakceptowany przez Rodziców 18.09.2008 r.

Dostosowywany do bieżących przepisów uchwałami Rady Pedagogicznej–2016/17

Załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum im. Jana Pawła II

 

REGULAMIN

GIMNAZJUM im. Jana Pawła II w DZIERZGONIU

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu określa Statut Szkoły oraz Regulamin Gimnazjum.

§2

Regulamin został opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

§3

Zmiany lub poprawki w Regulaminie mogą być dokonywane na wniosek uczniów, rodziców lub nauczycieli na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

II. REGULAMIN SZKOŁY

§4

1.    Samorząd Uczniowski

1)    Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

2)    Organem wykonawczym samorządu szkolnego jest Rada Samorządu Uczniowskiego.

3)    Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą samorządy klasowe, przewodniczący i jego zastępca. Przewodniczący i zastępca RSU wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kandydat, który uzyskał najwyższą ilość głosów pozostaje przewodniczącym RSU.

4)    Termin i sposób wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Pocztu Sztandarowego określa ordynacja wyborcza.

5)    Rada Samorządu uczniowskiego dysponuje swoimi funduszami pochodzącymi:

a) z dobrowolnych składek uczniów

b) zbiórki surowców wtórnych

c) z organizacji dyskotek szkolnych

6)    RSU zbiera się raz w tygodniu na zwyczajnych posiedzeniach.

7)    Na zakończenie każdego semestru Rada dokonuje podsumowania pracy Samorządu Uczniowskiego.

§5

Prawa Ucznia

1.    Postanowienia ogólne:

1)    uczeń ma prawo do przedstawienia wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi (dyskretnie) i wyjaśnień;

2)    uczeń, który mimo swoich starań ma kłopoty z opanowaniem materiału programowego, ma prawo uzyskać pomoc ze strony nauczyciela;

2.    Postanowienia szczegółowe:

1)       uczeń ma prawo należeć do wybranych przez siebie kół zainteresowań i zdecydować o udziale w wybranym konkursie przedmiotowym lub innej formie reprezentowania szkoły (zawody sportowe, turnieje, konkursy itp.);

2)       godziny zajęć kół ustalają ich członkowie wspólnie z opiekunem;

3)       uczeń ma prawo być zapoznanym szczegółowo (na początku roku szkolnego) z wymogami wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć w nauce i zachowaniu oraz przedmiotowym systemem oceniania;

4)       uczniowie uzyskują informacje o terminach i zakresach prac pisemnych jednogodzinnych z tygodniowym wyprzedzeniem. Przez pracę pisemną rozumie się pisemne sprawdzenie wiadomości obejmujących więcej niż 3 ostatnie tematy. Nauczyciel zobowiązany jest do dokonania zapisu informującego o pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem, w dzienniku lekcyjnym;

5)       pisemne sprawdzenie wiadomości obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne są traktowane jako odpytywanie z bieżącego materiału i nie wymagają zapowiadania;

6)       sprawdziany i inne prace pisemne muszą być sprawdzone, ocenione i oddane w ciągu dwóch tygodni;

7)       w ciągu jednego dnia może być tylko jedna praca klasowa.

8)       uczeń ma prawo poprosić nauczyciela o umotywowanie wystawionej oceny;

9)       uczeń ma prawo do pełnej i rzetelnej informacji o stopniach;

10)    na okres przerw świątecznych oraz wypoczynku zimowego uczniowie nie otrzymują prac domowych;

11)    uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej;

12)    uczeń ma prawo do wolności słowa i wyznania;

13)    samorząd szkolny lub samorządy klasowe mogą organizować na terenie szkoły imprezy kulturalno-rozrywkowe (turnieje, festiwale, pokazy filmów, dyskoteki). Wspomniane imprezy mogą trwać do godz. 20˚˚, z wyjątkiem studniówek i wieczorków pożegnalnych klas III. Za zgodą opiekuna imprezy wymienione wyżej (turnieje itp.) można przedłużyć do godz. 21˚˚;

14)    godzina zakończenia studniówki lub wieczorka pożegnalnego klas III ustalana jest przez wychowawcę po uzgodnieniu z rodzicami i dyrekcją szkoły;

§6

Obowiązki Ucznia

 

1.      Postanowienia ogólne:

1)    uczeń ma obowiązek uczyć się systematycznie;

2)    uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej;

3)    powinien okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowywać się zarządzeniom nauczycieli;

4)    każdy uczeń dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

5)    uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających;

2.      Ucznia gimnazjum obowiązują następujące zakazy:

1)     stosowanie makijażu;

2)     noszenia biżuterii zagrażającej zdrowiu lub bezpieczeństwu;

3)     używanie telefonów komórkowych w czasie lekcji.

3.   Odpowiedzialność za cenne przedmioty:

1)     szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zgubione, zniszczone lub skradzione cenne przedmioty typu: telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny, biżuteria, pieniądze, itp.

2)     przedmioty wymienione w podpunkcie 3.1 uczeń przynosi do szkoły jedynie na własną odpowiedzialność;

3)     skonfiskowana biżuteria i telefony komórkowe (po uprzednim ich wyłączeniu) będą składane przez nauczycieli w depozyt w sekretariacie szkoły;

4)     odbioru skonfiskowanych przedmiotów mogą dokonać wyłącznie osobiście rodzice/prawni opiekunowie;

4.   Postanowienia szczegółowe:

1)    uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne:

a)    pierwszy dzwonek informuje o konieczności ustawienia się pod klasą;

b)    drugi dzwonek jest sygnałem rozpoczynającej się lekcji;

2)    podstawą usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemna lub osobista prośba rodziców/opiekunów albo zwolnienie lekarskie

a) usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić w ciągu pięciu dni od powrotu ucznia do szkoły

3)    30 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności otwiera drogę wszczęcia postępowania o ukaranie rodziców;

4)    niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (rozdział 2, artykuł 20, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty). Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%;

5)    uczeń ma obowiązek szanować pracę innych i dbać o czystość i estetykę szkoły:

a)    jeśli uczeń dopuści się dewastacji to pokrywa koszty wymiany, naprawy, konserwacji itp.;

6)    podczas przerw ucznia obowiązują następujące zakazy:

a)    wybiegania z klasy na przerwę oraz biegania po budynku szkoły;

b)    przebywania przed szkołą i na klatce schodowej oraz przy sali gimnastycznej;

c)    samowolnego opuszczania szkoły;

7)    uczeń powinien respektować polecenia dyżurujących nauczycieli;

8)    uczeń nie może wnosić kurtek na zajęcia lekcyjne;

9)    uczeń, który przystąpił do pracy w kole zainteresowań, uczestniczy w zajęciach sportowych i zadeklarował chęć reprezentowania szkoły w danej dziedzinie, nie może w ostatniej chwili odmówić udziału w imprezie, do której był przygotowany;

§7

Nagrody

1.      Warunkiem otrzymania nagrody jest:

1)    Celujące i bardzo dobre postępy w nauce

2)    wzorowa postawa;

3)    wybitne osiągnięcia;

4)    aktywną działalność na rzecz szkoły

5)    dzielność i odwagę

2.      Nagrody przyznają:

1)    Dyrekcja szkoły;

2)    Rada Pedagogiczna;

3)    Rada S.U.;

4)    organizatorzy imprezy, w której bierze udział kandydat do nagrody;

5)    organizacje działające na terenie szkoły;

3.  Rodzaje nagród:

1)    pochwała wychowawcy klasy;

2)    pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej;

3)    list pochwalny do rodziców;

4)    dyplom uznania wręczony na apelu;

5)    nagroda rzeczowa (maskotka, książka itp.);

6)    inna nagroda przyznawana przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje;

2.    Kary

1.    Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły

2.    Za naruszenie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:

1)        upomnieniem wychowawcy klasy;

2)        upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;

3)        upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów;

4)        zawieszeniem w prawach ucznia na określony czas

Przez zawieszenie w prawach ucznia rozumie się zakaz korzystania z wszystkich przywilejów, a w szczególności:

a)    zakaz uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych;

b)    zakaz reprezentowania szkoły w różnego rodzaju konkursach i zawodach;

c)     zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych;

d)    zakaz korzystania z „wolnego numeru od pytania”;

e)    w szczególnie rażących przypadkach naruszenia regulaminu szkolnego; zakaz korzystania z pomocy materialnej.

W takim przypadku wymagane jest uzgodnienie tej kary ze świadczeniodawcą takiej pomocy;

f)     zakaz działalności lub uczestnictwa w pracach organizacji pozaszkolnych;

5)        zgłoszenie wykroczenia na policję

a)     skierowanie sprawy do Sądu dla Nieletnich

b)     ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich

c)     sprawy karne o demoralizację

d)     nadzór kuratora sądowego

6)        przeniesieniem do równoległej klasy;

7)        przeniesieniem do innego gimnazjum;

a)    decyzję w tej sprawie podejmuje Pomorski Kurator Oświaty na wniosek dyrektora gimnazjum;

b)    dyrektor występuje do kuratora o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadkach systematycznego naruszania przez niego obowiązków, stosowania przemocy; ucznia, który swoim zachowaniem demoralizuje społeczność uczniowską, a zastosowane kary wymienione w pkt. 1) – 6) nie przynoszą rezultatów;

3.    Informacja o nałożeniu kary winna być przekazana uczniowi w ciągu dwóch dni, (w których odbywają się lekcje) od dnia podjęcia decyzji w tej sprawie.

4.    Uczeń ma prawo do odwołania się od kary za pośrednictwem samorządu klasowego lub szkolnego w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o nałożeniu kary

5.    Odwołanie mogą wnieść również rodzice (opiekunowie) ucznia.

6.    Wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie kary oraz ponowne rozpatrzenie okoliczności powodujących jej nałożenie.

7.    Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli uczeń zyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców, ewentualnie wychowawcy).

8.    Przyznana nagroda lub udzielona kara może być uwzględniana przy wystawianiu oceny z zachowania

9.     Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o zastosowanej wobec niego karze. Informacje o karach przekazywane są na bieżąco.

§9

Uczniowie Gimnazjum realizują projekt edukacyjny wg rozporządzenia MEN z dnia 20.09.2010 roku

Postanowienia Końcowe

1.    Postanowienia ogólne określa Statut szkoły

2.    Postanowienia szczegółowe:

1)    w przypadku konfliktu między uczniami, okoliczności jego zajścia bada i podejmuje decyzje:

a)   wychowawca klasy

b)   pedagog szkolny

c)    Dyrekcja

d)   Rada Pedagogiczna

2)    w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Gimnazjum przez nauczyciela oraz w innych sprawach spornych Rada Samorządu Uczniowskiego występuje do Dyrektora szkoły. Dyrektor w obecności danego nauczyciela, ucznia i jego wychowawcy bada sprawę oraz podejmuje stosowne decyzje

3)    uczeń dochodzi swoich praw w sposób kulturalny.

Zatwierdzony na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 06.10.2008r. uchwałą Nr XLVII/3/2008/09

Zaakceptowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego 17.09.2008r.

Zaakceptowany przez Rodziców 18.09.2008r.

Dostosowywany do bieżących przepisów uchwałami Rady Pedagogicznej – 2016/17

Załącznik nr 2 do Statutu

Gimnazjum im. Jana Pawła II

W Dzierzgoniu

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM OCENIANIA

OSIĄGNIĘĆ

W NAUCE I ZACHOWANIU

Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Dzierzgoni


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

                                         I.    Podstawy prawne

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu obowiązuje od dnia 30 września 1999r. wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Jest on zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia 1999r z późniejszymi zmianami w sprawie zasad oceniania (w nauce i zachowaniu), klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Zawiera szczegółowe rozwiązania specyficzne dla Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.

Wewnątrzszkolny system oceniania jest zgodny ze Statutem Szkoły i wchodzi w jego skład. Wszystkie pozostałe zagadnienia nie ujęte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania reguluje w/w zarządzenie.

                                        II.    Autorzy i sposób tworzenia.

Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu.

Zatwierdzony dnia 6 października 2008r. Przedłożony do akceptacji uczniów, rodziców, nadzoru pedagogicznego.

                                      III.    Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1.                   Ujednolicenie sposobu oceniania w szkole.

2.                   Zdiagnozowanie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych.

3.                   Informowanie ucznia i rodziców o postępach, trudnościach i uzdolnieniach; wskazanie kierunku dalszej pracy.

4.                   Motywowanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.

5.                   Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.

6.                   Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

                                      IV.    Zasady oceniania.

1.Oceny uczniów dokonują nauczyciele, uczniowie, pozostali pracownicy szkoły, środowisko lokalne.

1.                   Ocenie podlegają:

                                        a)    wiadomości;

                                        b)    umiejętności;

                                        c)    wkład pracy;

                                        d)    aktywność;

                                        e)    postawa i zachowanie ucznia w szkole i poza nią.

2.                   Ocenie nie podlegają:

                                        a)    poglądy;

                                        b)    przekonania;

                                        c)    cechy charakteru;

                                        d)    status materialny ucznia.

3.                   Częstotliwość oceny uzależniona jest od specyfiki przedmiotu.

4.                   Prace klasowe powinny być oceniane w ciągu 2 tygodni, sprawdzone prace kontrolne uczeń są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).

                                        a)    Dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), po zakończonym egzaminie u dyrekcji szkoły

5.                   Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić.

6.                   Każda otrzymana przez ucznia ocena musi być oceną jawną.

7.                   Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

8.                   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z tych zajęć.

9.                   Zasady zwalniania uczniów z zajęć określa § 7 Rozporządzenia MEN.

10.                Uczniowi, który uzyskał ocenę niedostateczną, przysługuje możliwość poprawy na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.

11.                Uczeń nieobecny na pracy pisemnej może zostać zobowiązany do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

12.                W jednym dniu może być tylko jedna praca klasowa.

                                       V.    Narzędzia oceniania.

1.                   Prace pisemne (kartkówki / najwyżej z 3 ostatnich lekcji / oraz prace klasowe i sprawdziany).

2.                   Odpowiedzi ustne.

3.                   Prace domowe.

4.                   Prace dodatkowe (indywidualne i grupowe).

5.                   Wytwory pracy ucznia.

6.                   Pozalekcyjne formy aktywności ucznia.

SZKOLNE ROZWIĄZANIA

W ZAKRESIE OCENIANIA WYNIKÓW W NAUCE

                                         I.    Kryteria ocen.

1.                   Każdy rok składa się z 2 semestrów. Semestr I zamyka się radą klasyfikacyjną poprzedzającą ferie zimowe, semestr II radą klasyfikacyjną poprzedzającą zakończenie roku szkolnego

2.                   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na pierwszej lekcji informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) podczas pierwszej wywiadówki o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3.                   Jeden raz w semestrze odbywa się spotkanie wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami), na których informowani są o ocenach semestralnych i zachowaniu.

4.                   W czasie trwania semestru odbywają się tzw. „Dni Otwarte” dla rodziców, częstotliwość tych zebrań określa dyrekcja szkoły.

5.                   Nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu przyjmują następującą skalę oceniania począwszy od klasy I:

·         celujący (6), celujący minus (6-);

·         bardzo dobry plus (5+),bardzo dobry (5),bardzo dobry minus (5-)

·         dobry plus (4+), dobry (4), dobry minus (4-);

·         dostateczny plus (3+), dostateczny (3), dostateczny minus (3-);

·         dopuszczający plus(2+), dopuszczający (2),dopuszczający minus(2-);

·         niedostateczny plus (1+), niedostateczny (1).

Powyższa skala ocen obowiązuje w klasyfikacji śródrocznej (przy wyliczaniu średniej ocen liczone są pełne oceny), natomiast w klasyfikacji końcowo rocznej obowiązują oceny pełne (tj. bez plusów i minusów).

                                        a)    Ocenę celującą (6) może otrzymać uczeń, który:

-  wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą wybiegającą poza program nauczania;

-  posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości;

-  samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe pod względem merytorycznym, jak i językowym;

-  nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, które potrafi prawidłowo i przekonująco uzasadnić;

-  potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów;

-  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub inne porównywalne osiągnięcia.

                                        b)    Ocenę bardzo dobrą (5) może otrzymać uczeń, który:

-       opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania dla danej klasy;

-       sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy;

-       potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

-       aktywnie uczestniczy w lekcjach.

                                        c)    Ocenę dobrą (4) może otrzymać uczeń, który:

-       nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej;

-       poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji;

-       umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne;

-       wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, wartościowaniu i uzasadnianiu.

                                        d)    Ocenę dostateczną (3) może otrzymać uczeń, który:

-       opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania;

-       potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne;

-       umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji.

                                        e)    Ocenę dopuszczającą (2) może otrzymać uczeń, który:

-       ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji;

-       zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela mają niewielki stopień trudności.

                                         f)    Ocenę niedostateczną (1) może otrzymać uczeń, który:

-       nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania;

-       nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych;

-       nie potrafi, bowiem nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach, formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych;

-       zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń) prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach lekcyjnych i domowych.

                                        g)    Określoną ocenę z plusem (np. 3+) otrzymuje uczeń, który wykazał się wiadomościami i umiejętnościami przekraczającymi w minimalnym zakresie kryteria pełnej oceny.

                                        h)    Ocenę z minusem (np. 3-) otrzymuje uczeń, który ma minimalne braki w wiadomościach i umiejętnościach spełniających kryteria oceny pełnej.

6.                   Oceny zawierają bezpośrednie odwołanie do standardów wymagań egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

7.                   W oddziale integracyjnym śródroczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie Poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel przedmiotu, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.

8.                   Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie jednego tygodnia przed ich zatwierdzeniem. O przewidywanych ocenach niedostatecznych informacja winna być przekazana na jeden miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

                                        a)    Nauczyciel zobowiązany jest wystawić oceny semestralne – końcowo roczne nie później niż na trzy dni nauki szkolnej przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną;

9.                   Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna końcowo roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

10.                Gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z otrzymaną oceną pozytywną, mogą wystąpić o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego przed komisją, w skład, której może wejść rodzic (prawny opiekun) jako obserwator.

11.                Egzaminy sprawdzające i poprawkowe będą się odbywały na pisemny wniosek rodziców, złożony najpóźniej do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

12.                Zasady zdawania egzaminu poprawkowego są takie same jak egzaminu sprawdzającego i reguluje je Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999r.

13.                Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

14.                Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

15.                Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

16.                Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

17.                Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie jak egzamin sprawdzający.

18.                Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

19.                Uczeń klasy I, II, III gimnazjum otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem (z biało – czerwonym paskiem), jeżeli:

                                        a)    uzyska średnią ocen z zajęć edukacyjnych wynoszącą co najmniej 4,75;

                                        b)    uzyska co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

                                        c)    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 19 a) wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć

20.                Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej

21.                Wszelkie wątpliwości są rozpatrywane indywidualnie

 

      III.    SZKOLNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE

OCENIANIA ZACHOWANIA.

                                         I.    Uwagi wstępne.

Ocena zachowania ucznia jest jednym z najtrudniejszych zadań nauczyciela. Wiąże się ona z uwzględnieniem bardzo rozległego obszaru działania młodego człowieka. Normy zachowania, które pomimo tradycji, są jednak dość płynne, zmuszają często do subiektywnego spojrzenia na postępowanie ucznia.

Pamiętając o ważnej, motywującej roli oceny zachowania w naszej szkole w klasach gimnazjalnych przedmiotem tej oceny będą pozytywne i negatywne działania ucznia dotyczące:

                                        a)    Kultury osobistej.

                                        b)    Aktywności społecznej.

                                        c)    Stosunku do obowiązków szkolnych.

W kontaktach z uczniami te kategoryczne formuły zastępować będziemy nazwami:

                                        a)    „A, B, C... dobrego wychowania”.

                                        b)    „Ode mnie też dużo zależy”.

                                        c)    „Mój zawód – uczeń”.

W celu skonkretyzowania wymagań stawianych uczniom naszej szkoły szczególnie uwzględniać będziemy następujące elementy:

ABC dobrego zachowania

Ode mnie też dużo zależy

Mój zawód - uczeń

Aktywność pozytywna

Aktywność negatywna

1. Zachowanie podczas zajęć szkolnych i przerw.

1. Funkcja w szkole.

1.Nieuzasadniona odmowa reprezentowania szkoły.

1.Systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

2. Zachowanie poza szkołą – w miejscach publicznych.

2. Funkcja w klasie.

2.Nieuzasadniona odmowa w przygotowaniach imprez szkolnych.

2.Punktualne przychodzenie na lekcje.

3. Szacunek dla nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób starszych.

3. Reprezentowanie szkoły.

3.Niewłaściwe zachowanie w szkole i poza szkołą.

3. Czynny udział w życiu szkoły – konkursy, zawody, imprezy okazjonalne.

4. Życzliwość w stosunku do rówieśników – tolerancja.

4. Praca na rzecz szkoły.

4. |Odmowa udziału w projekcie edukacyjnym

4. Usprawiedliwianie nieobecności w szkole.

5. Kultura słowa.

5. Praca na rzecz klasy.

 

5.Poszanowanie mienia i własnych przyborów uczniowskich.

 

6. Promowanie właściwych zachowań w szkole i poza szkołą.

 

6. Aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego

 

                                        II.    Skala i kryteria ocen.

1.                   Zgodnie ze skalą ocen zachowania wprowadzoną Rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. z późniejszymi zmianami, uczeń klas gimnazjalnych otrzymuje ocenę z zachowania:

                                        a)    wzorową – gdy spełnia wymogi uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto wyróżnia się kulturą osobistą, uczynnością, taktem, inicjatywą na rzecz szkoły i klasy lub środowiska lokalnego;

                                        b)    bardzo dobrą – gdy kultura zachowania ucznia w szkole i podczas zajęć pozaszkolnych nie budzi żadnych zastrzeżeń; jest on obowiązkowy, punktualny oraz angażuje się w życie klasy lub szkoły;

                                        c)    dobrą – gdy przestrzega obowiązków ucznia gimnazjum, jest kulturalny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów;

                                        d)    poprawną – gdy jego zachowania budzą zastrzeżenia i wywołują uwagi nauczycieli i innych uczniów, ale podjęte działania przynoszą oczekiwane efekty;

                                        e)    nieodpowiednią – gdy uczeń nie przestrzega norm zachowania ustalony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, jego postępowanie wywołuje wiele uwag nauczycieli i uczniów (zastrzeżenia wobec niego sformułowane zostały na piśmie), a podjęte działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;

                                         f)    naganną – gdy uczeń w wyjątkowo rażący sposób naruszył zasady kultury, współżycia społecznego, co spotkało się z negatywną oceną dyrekcji, nauczycieli i społeczności uczniowskiej lub naruszył normy prawa obowiązujące w naszym społeczeństwie (wszedł w konflikt z prawem)

2.                   Realizacja projektu edukacyjnego;

                                        a)    uczeń, który szczególnie angażował się w realizację projektu otrzymuje ocenę o jeden stopień wyższą od proponowanej;

                                        b)    uczeń, który nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego, otrzymuje ocenę zachowania o jeden stopień niższą

                                        c)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu

                                      III.    Praktyka oceniania.

1.                   Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania, zachowania oraz o skutkach ustalenia (wystawienia) uczniowi nagannej końcowo rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

                                        a)    Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę z zachowania

                                        b)    Ocena z zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

                                        c)    Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnieść prośbę na piśmie o ponowne rozparzenie oceny z zachowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

                                        d)    Ocena naganna z zachowania nie ma wpływu na promowanie lub ukończenie szkoły jeżeli

2.                   Opinia o zachowaniu ucznia formułowana jest na zakończenie semestru jako ocena śródroczna i na zakończenie roku szkolnego jako ocena końcowo roczna.

3.                   Oceną wyjściową dla ustalenia oceny z zachowania jest w naszej szkole ocena dobra.

4.                   Przesłanki potrzebne do wystawienia oceny gromadzone są w postaci uwag (pozytywnych/negatywnych) zapisywanych w dzienniku lekcyjnym – na ostatnich stronach zwanych „Sumieniem klasy”.

5.                   Uwagi i pochwały wpisywać mogą: wychowawca klasy, nauczyciele, pracownicy szkoły.

6.                   Uczeń ma prawo zgłaszać wychowawcy, np. na godzinie z wychowawcą pozytywne i negatywne uwagi pod swoim adresem.

7.                   W uzasadnionych przypadkach wychowawca powinien zapisywać uwagi zgłaszane przez uczniów pod adresem innych kolegów. Musi to jednak (zwłaszcza przy informacjach o negatywnym postępowaniu) odbywać się w sposób jawny w obecności zainteresowanego ucznia.

8.                   Proponując ocenę śródroczną i końcowo roczną, wychowawca winien kierować się nie tylko ilością uwag pozytywnych i negatywnych, ale również ich ciężarem gatunkowym.

9.                   Wychowawca proponując ocenę z zachowania czyni to w obecności klasy i z uwzględnieniem jej zdania w przypadku wątpliwości wobec ocen dla poszczególnych uczniów.

10.                W przypadku braku zgody ucznia na proponowaną ocenę z zachowania (przed jej zatwierdzeniem), ma on prawo szukać pomocy u: rodziców, pedagoga szkolnego i dyrekcji szkoły. Osoby te stają się negocjatorami w tej konfliktowej sytuacji i starają się doprowadzić do kompromisu pomiędzy wychowawcą a uczniem.

11.                Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca w oparciu o:

                                        a)    własną ocenę z zachowania;

                                        b)    uwagi zapisane w dzienniku – „Sumienie klasy”;

                                        c)    samoocenę dokonaną przez uczniów.

                                        d)    Przy ustaleniu oceny zachowania należy uwzlędnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia.

12.                Ocena z zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczną.

13.                Wychowawca klas gimnazjalnych na godzinie z wychowawcą na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wyraża opinię o zachowaniu ucznia oceną zgodnie z przyjętą skalą ocen (str. 7, dział II, punkt 1), wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

14.                Każdy uczeń ma szansę naprawienia swych błędów, korzystając z tzw. „Instytucji amnestii” (zapis w dzienniku lekcyjnym – „Sumieniu klasy” adnotacji o poprawie) przy:

                                        a)    zaniechaniu złego postępowania, np. wulgarności językowej;

                                        b)    wykonaniu zadośćuczynienia za, np. pobicie kolegi (przeprosiny), naprawę szkody, itp.;

                                        c)    poręczenie klasy

15.                Decyzję o „amnestii” podejmuje wychowawca klasy za zgodą osoby, która wpisała negatywną uwagę.

Pozytywna opinia Rady Samorządu Uczniowskiego 17.09.2008r.

Zaakceptowany przez Rodziców 18.09.2008r.

Zatwierdzony na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej 06.10.2008r. uchwałą

Nr XLVII/3/2008/09 (tekst jednolity)

Dostosowywany do bieżących przepisów uchwałami Rady Pedagogicznej – 2016/17