PZO - w-f

GIMNAZJUM IM

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DZIERZGONIU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

(PZO)

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

OPRACOWALI: Ewa Koziara

Joanna Wilczak

Krzysztof Jaciw

Ryszard Karabin

 

Podstawa prawna do opracowania przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego:

  1. Statut Szkoły
  2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania
  3. Podstawa programowa

 

UWAGI DO KRYTERIÓW OCENY UCZNIÓW

 

  1. O jakości wystawionej oceny powinien decydować poziom jaki reprezentuje uczeń w zakresie poszczególnych kryteriów. Należy zwrócić uwagę na wysiłek jaki uczeń wkłada w czynione postępy oraz aktywną jego postawę.
  2. Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do zajęć (brak stroju sportowego) dwa razy w danym semestrze. Każdy kolejny brak stroju skutkuje oceną niedostateczną.
  3. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je strój gimnastyczny i uczestnictwo w zajęciach.
  4. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia lekarskiego długoterminowego nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji, chyba że, są to pierwsze lub ostatnie zajęcia umieszczone w planie zajęć, wówczas wymagane jest pisemne zwolnienie od rodziców lub opiekunów prawnych ucznia (zatwierdzone przez dyrektora szkoły).
  5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny (1,2,3) w terminie-do końca danego semestru.
  6. Brak oceny z danego sprawdzianu, obliguje ucznia do zaliczenia zaległości do końca danego semestru. Niezaliczenie równe jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

W każdym semestrze ocenie podlegają następujące elementy składowe:

1. Frekwencja

2. Aktywność

3. Umiejętności + technika

4. Wiadomości

5. Kryteria dodatkowe

Ocena końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Brane są pod uwagę indywidualne możliwości każdego ucznia - jego sprawność fizyczną, możliwości ruchowe i zaangażowanie.

 

FREKWENCJA

Ma na celu mobilizowanie ucznia do systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

- Uczeń ma prawo dwa razy nie ćwiczyć w ciągu semestru (brak stroju). Każdy kolejny brak stroju równy jest ocenie niedostatecznej.

 

AKTYWNOŚĆ

Jest to wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z powierzonych mu zadań, jego zaangażowanie w lekcję oraz inwencja twórcza. Aktywność jest oceniana za pomocą:

- plusów (pięć plusów - ocena bardzo dobra)

- minusów (pięć minusów – ocena niedostateczna)

 

UMIEJĘTNOŚCI + TECHNIKA

Obejmują sprawdziany z poszczególnych dyscyplin sportowych zawartych w programie wychowania fizycznego:

- piłka koszykowa

- piłka siatkowa

- piłka nożna

- gimnastyka

- tenis stołowy

- taniec

- LA

- gry i zabawy rekreacyjne

 

WIADOMOŚCI

Uczeń wykazuje się opanowaniem wiedzy wynikającej z zakresu programu nauczania, a także posługuje się prawidłową terminologią.

 

KRYTERIA DODATKOWE

Jest to każda dodatkowa działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w szkole obejmująca:

- aktywny udział w organizowaniu imprez rekreacyjno-sportowych

- opieka nad gablotami sportowymi

- udział w szkolnych rozgrywkach

- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

- udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych

- udział w innych zajęciach sportowych poza terenem szkoły np: kluby lub sekcje sportowe

 

Oceną celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

- uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą

- osiągnął umiejętności ruchowe na poziomie ponadpodstawowym

- aktywnie uczestniczy w życiu sportowym, na terenie szkoły

- wykazuje się sprawność fizyczną znacznie wykraczającą ponad program nauczania

- wykazuje dużą aktywność na zajęciach

- potrafi wykorzystać posiadane umiejętności w praktyce (sędziowanie, protokołowanie, organizacja rozgrywek i zawodów)

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych

- posiada nawyki higieniczno-zdrowotne

- jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu, nie budzą najmniejszych zastrzeżeń

 

Oceną bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

- całkowicie opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania

- systematycznie podnosi swoją sprawność motoryczną

- stosuje w praktyce poznane elementy techniczne (np. w grze)

- wykazuje się znajomością przepisów w zakresie dyscyplin sportowych objętych programem nauczania oraz posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej

- wykazuje dużą aktywność podczas lekcji

- posiada nawyki higieniczno-zdrowotne

- swą postawą, zaangażowaniem i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń

- zawsze jest przygotowany do zajęć- posiada strój sportowy

 

Oceną dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

- opanował umiejętności i wiadomości określone programem na poziomie podstawowym

- systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcjach

- dba o swoja sprawność fizyczną i stara się ją rozwijać

- ćwiczenia wykonuje chętnie, z dużym zaangażowaniem, lecz z błędami technicznymi

- wykazał się dobrą znajomością przepisów w zakresie dyscyplin sportowych, objętych programem nauczania

- swą postawą, zaangażowaniem i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń

 

Oceną dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

- wykonuje ćwiczenia w których mogą występować błędy techniczne

- uczeń opanował materiał programowy na poziomie poniżej podstawowego

- wykazuje brak chęci do aktywnej pracy na lekcji

- przejawia braki w postawie i stosunku do kultury fizycznej

 

Oceną dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

- uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym

- wykonuje ćwiczenia niechętnie i z dużymi błędami technicznymi

- wykazuje braki w wiadomościach określonych programem na poziomie podstawowym

- wykazuje małą aktywność na zajęciach

- wykazuje nieodpowiedni stosunek do przedmiotu

- wykazuje duże braki w znajomości przepisów gier sportowych objętych programem nauczania

 

Oceną niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

- nie spełnia wymagań minimum programowego

- nie robi postępów i nie wykazuje chęci poprawy

- nie jest aktywny na lekcjach

- wykazuje duże braki w wiadomościach i nie uzupełnia braków

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu

- notorycznie nie ćwiczy na lekcji

- nie nosi stroju sportowego