PZO - j. ros.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Nauczanie języka rosyjskiego odbywa się według programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum w klasach 1 – 3, kurs dla początkujących III.0, którego autorem jest Renata Broniarz.

Program realizowany będzie w ciągu 3 lat w następującym wymiarze:

§ klasa I - 2 godziny tygodniowo

§ klasa II - 1 godzina tygodniowo

§ klasa III - 2 godziny tygodniowo

 

Przedmiotowe zasady ocenia z języka rosyjskiego opracowane zostały w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami),

podstawę programową z języka obcego na poziomie III.0,

program nauczania zatwierdzony przez MEN

Statutem i WZO Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

 

 

Cele oceniania:

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym kierunku.

2. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.

4. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci oraz trudnościach lub specjalnych uzdolnieniach – wskazanie kierunków dalszej pracy.

5. Dostarczenie nauczycielowi możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania przyjętych celów kształcenia.

6. Monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Ocenianie bieżące powinno uwzględniać wszystkie składniki testowane na egzaminie gimnazjalnym oraz pozostałe niezbędne do uzyskania przez uczniów poziomu zaawansowania z języka umożliwiającą uczniom sprawną komunikację ustną i pisemną. Uczeń powinien być przynajmniej raz w semestrze oceniony w każdym z pięciu obszarów:

I. Znajomość środków językowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.

III. Tworzenie wypowiedzi.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

Ocenianiu podlegają cztery sprawności językowe: czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu.

 

1. Wypowiedzi ustne

·         kilkuzdaniowa wypowiedź,

·         dialog (umiejętność rozpoczęcia i podtrzymania rozmowy);

·         recytacja (ekspresję, poprawność językową);

·         głos w dyskusji,

·         czytanie ze zrozumieniem,

·         ćwiczenia językowe

2. Wypowiedzi pisemne

·         opanowanie alfabetu i zasad pisowni,

·         odpowiedź na pytania,

·         redagowanie krótkich form wypowiedzi (takie formy jak przewiduje podstawa programowa dla danego etapu kształcenia),

·         zdolność przekazywania informacji o sobie, opisywania osób, miejsc i sytuacji

·         poprawność językowa

3. Rozumienie ze słuchu

·         zdolność rozumienia nagranych materiałów oraz wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów,

·         rozpoznawanie uczuć mówiącego.

4.Gramatyka

·         poprawność, szyk wyrazów

·         podstawowe struktury gramatyczne,

5. Zadania praktyczne

·         umiejętność korzystania ze słownika dwujęzycznego,

·         umiejętność korzystania z zasobów internetowych,

·         niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, prace dodatkowe.

 

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Uczeń otrzymuje oceny w skali 1-6.

procenty

Stopnie

98-100%

6

91- 97%

5

75 - 90%

4

50 - 74%

3

30 – 49%

2

0 – 29%

1

 

2. Aktywność, przygotowanie ucznia do lekcji, prace domowe lub ich brak mogą być oceniane za pomocą plusów i minusów.

3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (jedno w semestrze przy 1 h rosyjskiego tygodniowo, dwa przy 2 h). Nie obejmuje ono zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek. Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.

4.Wypowiedzi pisemne i ustne

 • praca klasowa, test – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana w dzienniku i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem (Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi napisać ją po powrocie do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem)
 • kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych,
 • prace domowe ucznia – podlegające sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia,
 • zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń –raz w semestrze, ale nie zawsze podlega ocenie,
 • odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji,
 • aktywność na lekcji (pięć plusów z aktywności – ocena bdb)
 • prace nadobowiązkowe

5. Sposoby oceniania:

 • stopień,
 • pochwała,
 • plusy / minusy.

6.System semestralnego oceniania uczniów z języka rosyjskiego:

 

Formy aktywności

Liczba ocen w semestrze (minimum)

Prace klasowe

1

Kartkówki

1

Czytanie

1

Pisanie (w tym prace domowe)

1

Praca na lekcji (w tym mówienie)

1

 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1. Uczeń może poprawić ocenę z testu w ciągu 14 dni od dnia jej uzyskania. Po tym terminie poprawa oceny jest możliwa jedyni po indywidualnym ustaleniu z nauczycielem. Poprawę może pisać tylko jeden raz.

Kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe nie podlegają poprawie, chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej.

2. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

3. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej brana jest pod uwagę również ocena semestralna. Największą wagę mają oceny z prac klasowych, następie z kartkówek, odpowiedzi ustnych i pisemnych. Pozostałe oceny są wspomagające.

4. Uczeń, który na koniec pierwszego semestru otrzymał ocenę niedostateczną jest zobowiązany do poprawienia tej oceny w ciągu dwóch miesięcy od semestralnego posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA z języka rosyjskiego

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • wyróżnia się znajomością języka, aktywnie wykorzystując go na lekcjach;
 • wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami;
 • na ogół otrzymuje oceny celujące, np. z testów, zadań dodatkowych, projektów;
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach (zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach;
 • bardzo dobrze rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów;
 • dysponuje dużym zakresem słownictwa i potrafi z powodzeniem przekazać swoje myśli, w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie;
 • swobodnie omawia tematy codzienne i te o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym bardzo dobrze operuje strukturami prostymi i złożonymi w mowie i piśmie.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania;
 • bez problemu rozumie polecenia nauczyciela;
 • potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji, czy też sens różnorodnych tekstów i rozmów;
 • zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania;
 • posługuje się w miarę poprawnym językiem, wypowiadając się na tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym;
 • poprawnie stosuje złożone struktury i słownictwo w mowie i piśmie.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • wykonuje zadania o średnim stopniu trudności;
 • potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela;
 • potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów;
 • na ogół używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, choć niewiele o charakterze złożonym/abstrakcyjnym;
 • potrafi napisać zadanie zawierające proste struktury i słownictwo.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekreślają one możliwości zdobycia podstawowej wiedzy;
 • wykonuje zadania o niskim stopniu trudności;
 • potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela;
 • potrafi sporadycznie zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów;
 • z trudnościami przekazuje wiadomość posługując się niedużą ilością struktur prostych w mowie i piśmie;
 • dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa;
 • z trudnościami omawia codzienne tematy, ale rzadko charakterze złożonym/abstrakcyjnym;

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

·         nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.

·         Uczeń nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

Zasady oceniania ucznia posiadającego opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania będą dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczniów, posiadających opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:

1.DYSLEKSJA

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1. Zasad prezentacji materiału: wprowadzanie licznych powtórzeń, zobrazowań, wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, wyrabianie nawyku korzystania ze słowników, rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie;

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach,

uzyskiwanie od uczniów informacji zwrotnej na temat poziomu zrozumienia poleceń, wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne, unikanie głośnego czytania w obecności całej klasy,

3. Zasad oceniania: stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, a nie stanu faktycznego, ocenianiu nie podlegają błędy ortograficzne, stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze

2.ZABURZENIA PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1. Zasad prezentacji materiału: zapewnienie siedzenia w odpowiedniej dla ucznia ławce, zwracanie się twarzą do ucznia podczas omawiania materiału, sprawdzanie rozumienia złożonych poleceń słownych, zapisywanie na tablicy kluczowych słów i nowych pojęć, wprowadzanie licznych powtórzeń, wydłużanie czasu na pamięciowe uczenie się, uzupełnianie treści ilustracjami i obrazkami

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: unikanie oceniania intonacji czytanych treści, unikanie oceniania rozumienia treści przeczytanego przez ucznia tekstu, dążenie do częstego oceniania prac pisemnych w formie testów z wariantami do wyboru;

3. Zasad oceniania: unikanie obniżania oceny za przekręcanie nowych słów, nie uwzględnianie błędów wynikających z faktu zaburzonej percepcji słuchowej, ocenianie toku myślenia i umiejętności wyciągania wniosków, a nie błędów ortograficznych, naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze, unikanie omawiania błędów w obecności całej klasy.

3.NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA W STOPNIU LEKKIM

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy:

1. Zasad prezentacji materiału: wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, przekazywanie treści za pomocą konkretów, podawanie atrakcyjnego wizualnie materiału mniejszymi partiami,

2. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności: wydłużanie czasu na opanowanie materiału, uwzględnianie problemów z funkcją pamięci logicznej i abstrahowania, angażowanie ucznia do wypowiedzi ustnej uporządkowanej, formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach

3. Zasad oceniania: ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń, stosowanie zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce, ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze.

 

USTALENIA KOŃCOWE

1. Uczeń powinien być informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie.

2.Przewidywaną ocenę śródroczną i końcoworoczną nauczyciel podaje uczniowi na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych i zostaje ustalona zgodnie z WZO.

3. Jeżeli przewidywana ocena śródroczna lub końcoworoczna jest oceną niedostateczną, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

4. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WZO. Przed zakończeniem roku szkolnego uczeń otrzymuje zakres materiału (zadania egzaminacyjne), który będzie obowiązywał na egzaminie.

5. Rozkład materiału i szczegółowe kryteria oceniania z języka rosyjskiego są dostępne w bibliotece szkolnej.

Karina Wiśniewska