PZO - j. obce

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DZIERZGONIU

KLASY I – III

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

I ZASADY OGÓLNE

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania maja na celu:

 

1.      bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce

2.      zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy

3.      dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia

 

II OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

 

1.      Słownictwo

·         umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach

·         odpowiedni dobór słownictwa

·         odpowiedni zakres słownictwa

 

2.      Gramatyka

·         poprawność

·         podstawowe struktury

·         formy pytające i przeczenia

·         czasy gramatyczne

·         szyk wyrazów w zdaniu

 

3.      Rozumienie ze słuchu

·         zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów,nagranych materiałów

·         wydobywanie informacji

·         rozpoznawanie kontekstu

·         rozpoznawanie najważniejszych myśli

·         rozpoznawanie uczuć mówiącego

 

4.      Mówienie

·         umiejętność współpracy

·         wymienianie informacji o sobie

·         poprawność

·         płynność

·         komunikacja interakcyjna

·         zdolności negocjacyjne

·         wymowa: dźwięki oraz akcent, rytm, intonacja

·         zasób struktur i słownictwa

·         umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych

 

5.      Czytanie

·         rozpoznawanie najważniejszych informacji

·         rozpoznawanie istotnych informacji

·         rozumienie przesłania/znaczenia napisanego tekstu

 

6.      Pisanie

·         zdolność przekazywania informacji

·         zdolność przekazywania informacji o sobie

·         zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń

·         poprawność

·         porządkowanie myśli i pomysłów

·         pisownia

 

7.      Inne umiejętności

·         korzystanie ze słowników dwujęzycznych

·         korzystanie z lektur uproszczonych

·         tworzenie projektów (plac plastyczno-językowych)

 

III FORMY OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

 

Przewiduje się następujące formy oceniania wiadomości i umiejętności:

1.      zapowiedziane prace klasowe (sprawdziany, testy rozumienia ze słuchu, testy z czytania ze zrozumieniem, wypowiedzi pisemne). Dopuszcza się łączenie różnych typów testów w ramach jednej pracy klasowej

2.      wypowiedzi ustne

3.      kartkówki (niezapowiedziane – obejmujące materiał gramatyczno-leksykalny z ostatnich trzech zajęć edukacyjnych lub zapowiedziane – obejmujące materiał określony przez nauczyciela)

4.      aktywność na zajęciach edukacyjnych

5.      projekty

6.      zadania domowe

 

Określanie pojęć zgodnie z WZO:

·         praca klasowa (test wiadomości) – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana w dzienniku i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem

·         sprawdzian – obejmuje materiał 3 do 5 jednostek lekcyjnych (zapowiedziany na ostatniej lekcji)

·         kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych

·         prace domowe ucznia – podlegające sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia

·         zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń – minimum raz w semestrze, ale nie zawsze podlega ocenie

 

IV USTALENIA DOTYCZĄCE PRAC KLASOWYCH

 

1.      Uczeń ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianu, kartkówki lub innej pisemnej formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności.

2.      Uczeń nieobecny na zajęciach edukacyjnych, na których oceniana jest wiedza i umiejętności ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian, kartkówkę itd. i może być rozliczony ze znajomości materiału będącego przedmiotem oceny na najbliższych zajęciach, na których jest obecny. W wyjątkowych przypadkach (np. dłuższa choroba) nauczyciel może wyznaczyć inny termin na napisanie zaległej pracy klasowej lub kartkówki. Jeśli uczeń uchyla się od nadrobienia zaległości, nauczyciel sam wyznacza termin i formę nadrobienia zaległości bez uprzedzania o tym ucznia, np. na pierwszej lekcji po upływie umówionego terminu, na której uczeń jest obecny.

3.      Prace klasowe napisane na ocenę niedostateczną należy poprawić w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty otrzymania. Sprawdziany – w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania. Zasady poprawy kartkówek określa każdy nauczyciel. Może on podjąć decyzję, że kartkówki nie podlegają poprawie.

4.      Uczeń ma również prawo do poprawy dopuszczających i dostatecznych ocen cząstkowych (w ciągu tygodnia od daty otrzymania)

5.      Ocena semestralna lub roczna nie musi być wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.

 

V SKALA PROCENTOWA OCENY PRAC KLASOWYCH

 

Prace klasowe oceniane są według następującej skali procentowej:

Ocena:

niedostateczna 0 – 29 %

dopuszczająca 30 – 55 %

dostateczna 56 – 77 %

dobra 78 - 88%

bardzo dobra 89 – 97 %

celująca 98 – 100 %

 

Zasady wystawiania ocen w przypadku innych form sprawdzania wiadomości uczniów są ustalane przez nauczyciela uczącego dla każdej formy oddzielnie, w zależności od sprawdzanych umiejętności.

VI TRYB ZGŁASZANIA NIEPRZYGOTOWAŃ

 

1.      Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji z powodu nieobecności jeśli:

·         reprezentował szkołę na międzyszkolnych zawodach przedmiotowych lub sportowych

·         reprezentował szkołę w akcjach i przedsięwzięciach o charakterze np. charytatywnym

·         brał udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach

·         był chory i stan jego zdrowia nie pozwolił mu na na nadrobienie zaległości

 

Nieprzygotowanie może być spowodowane również innymi ważnymi przyczynami losowymi, które uniemożliwiły uczniowi opanowanie wymaganego materiału pomimo obecności na ostatniej lekcji. W takich sytuacjach nauczyciel zwalnia ucznia z konieczności pisania kartkówki lub przystąpienia do odpowiedzi ustnej i wyznacza mu termin na nadrobienie zaległości.

 

2.      Nauczyciel może zaproponować uczniom jedno lub dwa „nieprzygotowania” do lekcji w semestrze bez podania przyczyn. W takim przypadku informuje z jakiej formy oceny zwalnia takie „nieprzygotowanie”. Nauczyciel może również nie skorzystać z tego prawa i nie proponować „nieprzygotowań” bez podania przyczyny. Po wykorzystaniu określonego przez nauczyciela limitu „nieprzygotowań”, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie „minusa” (-). Za 5 „minusów” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

VII WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

1.      Propozycja oceny klasyfikacyjnej jest konsekwencją ocen uzyskanych przez ucznia z prac klasowych, kartkówek, odpowiedzi oraz innych form aktywności podlegających ocenie w trakcie trwania semestru. Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej na semestr jest zaliczenie wszystkich prac klasowych na ocenę pozytywną, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej. W przypadku oceny końcoworocznej nauczyciel bierze również pod uwagę ocenę z pierwszego semestru.

2.      Nauczyciel ustala czas i tryb poprawy oceny niedostatecznej za pierwszy semestr. Nauczyciel może wymagać zaliczenia całości lub części materiału realizowanego w tym semestrze w formie pisemnej i/lub ustnej.

3.      Uczeń może uzyskać ocenę semestralną wyższą niż proponowana przez nauczyciela, jeśli oceny uzyskane przez niego w trakcie semestru nie wskazują jednoznacznie oceny semestralnej. W takim przypadku nauczyciel określa formę i zakres poprawy. Nauczyciel może wymagać zaliczenia całości lub części materiału realizowanego w danym semestrze na wyższą ocenę. Nauczyciel wyznacza termin poprawy, jednak nie może on być późniejszy niż trzy dnia przed ostateczną datą wystawienia ocen semestralnych.

 

VIII EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1.      Po klasyfikacji końcoworocznej uczeń, któremu przysługuje prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej otrzymuje od nauczyciela uczącego zakres wiadomości i umiejętności obowiązujących go na egzaminie.

2.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Zadania na egzamin przygotowuje nauczyciel zgodnie ze zrealizowanym w danym roku szkolnym materiałem nauczania. Obie części egzaminu punktowane są oddzielnie a ocena końcowa wynika z sumy uzyskanych punktów. Oceny wystawiane są według takiej samej skali jak w przypadku prac klasowych.

 

IX SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z JĘZYKÓW OBCYCH

 

Kryteria, które powinien spełnić uczeń, aby uzyskać poszczególne oceny na koniec semestru:

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

·         posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania, a w trakcie nauki otrzymał prawie wyłącznie oceny celujące

·         samodzielnie i twórczo rozwija własne umiejętności

·         osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

·         jest aktywny na zajęciach

·         pracuje systematycznie

·         regularnie uczęszcza na zajęcia

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

·         bardzo dobrze opanował materiał przewidziany do realizacji w danej klasie w danym roku szkolnym, a w trakcie nauki otrzymał prawie wyłącznie oceny bardzo dobre

·         jest aktywny za zajęciach

·         pracuje systematycznie

·         regularnie uczęszcza na zajęcia

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

·         dobrze opanował materiał przewidziany do realizacji w danej klasie w danym roku szkolnym, a w trakcie nauki otrzymał prawie wyłącznie oceny dobre

·         jest aktywny na zajęciach

·         pracuje systematycznie

·         regularnie uczęszcza na zajęcia

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         dostatecznie opanował materiał przewidziany do realizacji w danej klasie w danym roku szkolnym, a w trakcie nauki otrzymał prawie wyłącznie oceny dostateczne

·         pracuje systematycznie

·         regularnie uczęszcza na zajęcia

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

·         pomimo trudności stara się opanował materiał przewidziany do realizacji w danej klasie w danym roku szkolnym

·         regularnie uczęszcza na zajęcia

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         nie opanował materiału przewidzianego do realizacji w danej klasie w danym roku szkolnym, a w trakcie nauki otrzymał prawie wyłącznie oceny niedostateczne lub/i

·         nie uczęszcza regularnie na zajęcia

 

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych:

 

 

 

 

OCENA

KRYTERIUM

TREŚĆ

SŁOWNICTWO

KOMUNIKACJA

POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

PŁYNOŚĆ

WYMOWA, ANCENT, INTONACJA

W zakresie treści wypowiedź można określić jako:

Słownictwo zawarte w wypowiedzi można określić jako:

Ze względu na zachodzącą komunikację, rozmowę (dialog, odgrywanie ról) lub wypowiedź można określić jako:

Ze względu na poprawność gramatyczną wypowiedź można określić jako:

Ze względu na płynność, dłuższą wypowiedź można określić jako:

W zakresie wymowy, akcentu i intonacji wypowiedź można określić jako:

 

 

5

 

Pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje

Bogate i zróżnicowane, pozwalające na swobodne przekazanie wszystkich wymaganych informacji

Naturalną rozmowę zawierającą wyrażenia charakterystyczne dla języka mówionego

Poprawną i zróżnicowaną pod względem zastosowanych struktur

Samodzielną, swobodną i spójną

Poprawną pod względem wymowy, charakteryzującą się intonacją przypominającą naturalną

 

 

4

Treściwą, zawierającą większość wymaganych informacji

Odpowiednie dla przekazania wszystkich istotnych informacji

Poprawną wymianę informacji w odpowiedzi na zadane pytania

Poprawną w zastosowaniu charakterystycznych dla danego zagadnienia struktur

W większej części samodzielną, spójną i logiczną, czasem wspomaganą przez nauczyciela

Poprawną w zakresie poszczególnych wyrazów, zachowującą cechy intonacji charakterystyczne dla danego języka

 

3

Zawierającą część wymaganych informacji

Wystarczające dla przekazania najważniejszych informacji

Schematyczną lecz w większej części stanowiącą logiczny ciąg pytań i odpowiedzi

Zadowalającą w zakresie podstawowych struktur

Samodzielną jedynie we fragmentach, wspomaganą przez nauczyciela

 

Zrozumiałą pomimo niedociągnięć w zakresie wymowy niektórych wyrazów lub akcentów

 

 

2

Ubogą, zawierającą nieliczne wymagane informacje

Ubogie lecz pozwalające na przekazanie części informacji

Niepowiązany ciąg na ogół zrozumiałych pytań i odpowiedzi

Niepoprawną lecz pozwalającą na zrozumienie części wymaganych informacji

Niekompletną, niesamodzielną, wspomaganą przez nauczyciela

Częściowo zrozumiałą pomimo błędnej wymowy niektórych wyrazów, niewłaściwego akcentu

 

 

1

Niezawierającą wymaganych informacji

Zbyt ubogie dla przekazania wymaganych informacji

Niekomunikatywna ze względu na niezrozumienie pytań lub nieudzielenie oczekiwanych odpowiedzi

Niepoprawną i niezawierającą struktur wymaganych dla przekazania informacji

Niespójną mimo pomocy nauczyciela

Niezrozumiałą z powodu niewłaściwej wymowy i akcentu w wyrazach oraz zdaniach

 

Z sugerowanych zestawień nauczyciel wybiera jedynie kryteria odnoszące się do wybranej formy wypowiedzi (np. ustne streszczenie tekstu nie ocenia się pod względem komunikacji lecz przekazania treści). Końcowa ocena jest przybliżoną średnią poszczególnych wyników.

 

 

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych:

 

 

 

OCENA

KRYTERIUM

TREŚĆ

SŁOWNICTWO

FORMA I OBJĘTOŚĆ

POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

SPÓJNOŚĆ I LOGIKA

PISOWNIA I INTERPUNKCJA

W zakresie treści wypowiedź można określić jako:

Słownictwo zawarte w wypowiedzi można określić jako:

Ze względu na formę i objętość, wypowiedź można określić jako:

Ze względu na poprawność gramatyczną wypowiedź można określić jako:

Ze względu na płynność, dłuższą wypowiedź można określić jako:

W zakresie wymowy, akcentu i intonacji wypowiedź można określić jako:

 

 

5

 

Pełną, zawierającą wszystkie wymagane informacje

Bogate i zróżnicowane, pozwalające na swobodne przekazanie wszystkich wymaganych informacji

Zachowującą wszystkie cechy charakterystyczne dla danej formy

Poprawną i zróżnicowaną pod względem zastosowanych struktur

Samodzielną, swobodną i spójną

Poprawną pod względem pisowni i interpunkcji

 

 

4

Treściwą, zawierającą większość wymaganych informacji

Odpowiednie dla przekazania wszystkich istotnych informacji

Zachowującą zasadnicze cechy charakterystyczne dla danej formy

Poprawną w zastosowaniu charakterystycznych dla danego zagadnienia struktur

W większej części samodzielną, spójną i logiczną

Zasadniczo poprawną, zawierającą drobne usterki w zakresie pisowni lub interpunkcji

 

3

Zawierającą część wymaganych informacji

Wystarczające dla przekazania najważniejszych informacji

Zawierającą niektóre cechy charakterystyczne dla danej formy

Zadowalającą w zakresie podstawowych struktur

Spójną i logiczną jedynie we fragmentach

Poprawną w zakresie pisowni najważniejszych wyrazów z usterkami nie uniemożliwiającymi zrozumienie wypowiedzi

 

2

Ubogą, zawierającą nieliczne wymagane informacje

Ubogie lecz pozwalające na przekazanie części informacji

Zachowującą nieliczne cechy charakterystyczne dla danej formy

Niepoprawną lecz pozwalającą na zrozumienie części wymaganych informacji

Niekompletną, z dużymi zakłóceniami w spójności i logice

Zawierającą liczne usterki w zapisie lecz pozwalającą na zrozumienie wypowiedzi

 

 

1

Niezawierającą wymaganych informacji

Zbyt ubogie dla przekazania wymaganych informacji

Niespełniającą warunków wymaganej formy wypowiedzi

Niepoprawną i niezawierającą struktur wymaganych dla przekazania informacji

Kompletnie niespójną z bardzo dużymi zakłóceniami w logice

Niepoprawną w zakresie zapisu nawet podstawowych wyrażeń

 

X USTALENIA KOŃCOWE

 

1.      Uczeń powinien być informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie

2.      Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed rozpoczęciem lekcji

3.      Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie , udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach, może być oceniana „+”. Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą

4.      Jeżeli uczeń podczas pracy z kartkówką/testem zostanie przyłapany na używaniu niedozwolonych pomocy naukowych, otrzymuje on ocenę 1! - która jest oceną bez możliwości poprawy.

5.      Jeżeli uczeń jest nieobecny na zapowiedzianej kartkówce/teście bez usprawiedliwienia (ucieczka), otrzymuje on ocenę 1U - która jest oceną bez możliwości poprawy.

6.      Przewidywaną ocenę śródroczną i końcoworoczną nauczyciel podaje uczniowi na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

7.      Jeżeli przewidywana ocena końcoworoczna jest oceną niedostateczną, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów) na 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

8.      Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WZO

9.      Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenia z Poradni Psychologiczno-pedagogicznej są ustalane na podstawie tychże orzeczeń, dla każdego ucznia indywidualnie.

10.  Kryteria oceniania dla uczniów posiadających opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia): są oceniani według dostosowanych kryteriów (Załącznik do PZO)

 

XI LITERATURA

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie:

1.      Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

2.      programu nauczania języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego

 

 

 

Opracowali: nauczyciele języków obcych