PZO EDB

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w DZIERZGONIU

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa są zgodny ze szkolnymi zasadami oceniania w Gimnazjum im Jana Pawła II w Dzierzgoniu

  1. Ocenianiu podlegają:
    • wiedza i umiejętności ucznia,
    • wymienione niżej obszary aktywności ucznia,
    • dodatkowe prace wykonane, zlecone przez nauczyciela.

Nauczyciel przekazuje informację o ocenie:

– uczniowi

– jako komentarz do każdej oceny;

– rodzicom

– na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach.

  1. Obszary aktywności ucznia

• Poruszanie się w języku przedmiotu.

• Rozwiązywanie problemów.

• Aktywność na lekcjach.

• Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

• Praca w grupach.

• Aktywność dodatkowa (poza zajęciami).

• Samodzielna praca na lekcjach.

• Prace długoterminowe (np. projekt).

• Znajomość i stosowanie algorytmów postępowania ratunkowego.

• Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.

  1. Narzędzia pomiaru

• Formy ustne:

– odpowiedzi,

– aktywność na lekcjach,

– prezentacja.

• Formy pisemne:

– sprawdziany, kartkówki,

– efekty pracy zespołowej,

– opracowania algorytmów zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.

• Formy praktyczne:

– symulacja urazów, pozoracja ran i wypadku,

– ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy

– praca w grupie,

– praca metodą projektu.

• Zeszyt przedmiotowy (karty pracy):

– systematyczność prowadzenia notatek oraz sposób udzielania odpowiedzi na pytania.

Proponowane formy aktywności ucznia podlegające ocenie

Sprawdzian pisemny

Informuje o zdobytych przez ucznia wiadomościach i umiejętnościach z zakresu materiału objętego sprawdzianem oraz umiejętnościach łączenia prostych faktów i wyciągania wniosków. Zapowiadany jest tydzień wcześniej, a oceniony w ciągu dwóch tygodni. Uczeń nieobecny pisze go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (dogodnym dla obu stron), zadania (pytania) dotyczą tego samego zakresu tematycznego, jednak są inne niż w pierwszej wersji. Po omówieniu jest oddany wyłącznie do wglądu przez ucznia, po czym jest przechowywany przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

Kryteria wymagań na daną ocenę (dotyczy sprawdzianów długoterminowych):

Celujący

Więcej niż 100%

Bardzo dobry

100-90%

Dobry

89-75%

Dostateczny

74-51%

Dopuszczający

50-30%

Niedostateczny

Poniżej 29%

Kryteria dla kartkówek, krótkich testów i bieżących ćwiczeń sprawdzających są inne (ustalane odpowiednio z klasą).

Kartkówka

Obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów, może być niezapowiedziana, jest oceniona w ciągu tygodnia, sprawdza stopień opanowania materiału oraz systematyczność pracy ucznia. Największe znaczenie w pracy ma merytoryczna poprawność odpowiedzi.

Wypowiedź ustna

Stwarza możliwość uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej:

– stanu wiedzy i umiejętności ucznia,

– umiejętności prezentowania wyników pracy indywidualnej bądź grupowej,

– umiejętności prezentowania wypowiedzi i posługiwania się językiem przedmiotu,

– umiejętności stosowania odpowiedniej argumentacji podczas dyskusji.

Zadanie domowe

Brak zadania zaznacza się w dzienniku lekcyjnym minusem. Uczeń powinien uzupełnić zadanie na następną lekcję. Dwukrotne nieodrobienie zadania domowego powoduje wystawienie oceny niedostatecznej.

Rozwiązywanie problemów

Sposób oceniania zależy od rodzaju problemu i charakteru zadania, które uczniowie mają wykonać.

Przy ocenianiu będzie brane pod uwagę m.in. to, czy uczeń:

– trafnie definiuje problem;

– posługuje się sprawnie językiem przedmiotu;

– podaje rozwiązanie realistyczne, spójne i adekwatne do problemu;

– uwzględnia zależności łączące różne elementy tej sytuacji oraz interesy jej uczestników.

Oceniane będą trzy etapy pracy nad rozwiązywaniem problemu:

– diagnoza problemu,

– poszukiwanie rozwiązania problemu,

– uzasadnienie wyboru przyjętego ostatecznie wariantu.

Przykładowe kryteria do oceny rozwiązania problemu:

• Właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji wymagającej podjęcia decyzji.

• Przeanalizowanie towarzyszących problemowi relacji, zależności i zagrożeń na podstawie elementarnej wiedzy na temat rozważanej sytuacji.

• Określenie celów, które trzeba uwzględnić przy rozwiązaniu problemu.

• Zaproponowanie różnych wariantów rozwiązania problemu.

• Rozpatrzenie wad i zalet (korzyści i strat) wynikających z wyboru poszczególnych wariantów rozwiązania.

• Ocena wariantów i wybór najlepszego z punktu widzenia założonych na wstępie celów i wartości. Odgrywanie ról, gry symulacyjne Według zapisów w programie edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie na bardzo wielu lekcjach będą odgrywać różne role lub uczestniczyć w grach symulacyjnych.

Ocenianiu podlegają

– merytoryczne przygotowanie się do danej roli,

– przekonujące wejście w rolę odgrywanej postaci,

– poziom zaangażowania ucznia i jego efektywność.

– umiejętność kierowania grupą (meldunek)

– umiejętność współpracy w grupie (w tym wykonywania poleceń

Zadania nadobowiązkowe

Mogą być realizowane w formie projektów, prac badawczych, gier dydaktycznych, szkiców, planów ewakuacji, ciekawych rozwiązań dydaktycznych itp. Za zadanie nadobowiązkowe, twórcze, wykraczające poza program nauczania uczeń może otrzymać ocenę celującą, a ocenę semestralną lub końcową może mieć podniesioną o jeden stopień, pod warunkiem, że spełni wymagania określone w kontrakcie. Wymagania powinny uwzględniać specyfikę podjętego zadania i być ustalane indywidualnie dla każdego projektu nadobowiązkowego. Poprawianie ocen Uczeń ma prawo do poprawiania ocen ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyników (w terminie uzgodnionym z nauczycielem). W dzienniku lekcyjnym obok uzyskanej oceny stawia się ocenę uzyskaną na sprawdzianie poprawkowym. Raz w semestrze (z wyjątkiem dnia, w którym nauczyciel zaplanował sprawdzian lub kartkówkę) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie.

Grzegorz Antonowicz

Stanisław Szpejewski